Alternatívy v doprave

 


Verejná doprava bola jednou z mála výhod občanov Slovenska, ktoré im ostali zo smutného dedičstva komunizmu. Fungovala na relatívne dobrej úrovni, bola finančne dostupná a ľudia boli zvyknutí ju široko využívať.

Po páde komunizmu sme svedkami postupnej demontáže verejnej dopravy. Príčinou je na jednej strane uprednostňovanie programu výstavby diaľnic, ktorý blokuje obrovské prostriedky štátu a na strane druhej nezáujem vlády vytvárať stimulujúce prostredie pre rozvoj verejnej dopravy.

Mantinely domácej dopravnej politiky sú však výraznejšie než v ktorejkoľvek inej oblasti predurčené politikou medzinárodných finančných inštitúcií. Verejná doprava je všade na svete do značnej miery závislá od štátnych dotácií. Tlak na ich plošné obmedzovanie takmer úmerne znamená úpadok verejnej dopravy. Podniky železničnej, autobusovej a mestskej hromadnej dopravy sú nútené rušiť spoje, prepúšťať zamestnancov a dopĺňať nepostačujúce dotácie zo štátneho rozpočtu zvyšovaním cestovného. To spôsobuje ďalší úbytok cestujúcich, ich presun k individuálnej automobilovej doprave a ďalšie zhoršenie dopravnej situácie.

Priatelia Zeme-CEPA vždy podporovali snahy o zásadnú zmenu dopravnej politiky. Podľa nich je potrebné uprednostňovať verejnú dopravu pred osobnou, železničnú pred automobilovou a rekonštrukciu regionálnej infraštruktúry pred výstavbou diaľnic.

Preto sme dlhodobo sledovali a podporovali kampane týkajúce sa financovania dopravy z verejných zdrojov. Aktívne sme sa zúčastňovali programovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, z ktorých značné zdroje boli vyčlenené na rozvoj dopravy v rokoch 2007 - 2013. Pozorne sme sledovali postupný rozklad slovenských železníc, ktorý urýchlil najmä úver od Európskej investičnej banky z roku 1999. Sme pripravení podporovať iniciatívy zamerané na zlepšenie fungovania regionálnej verejnej dopravy, najmä v banskobystrickom regióne. Pre nedostatok kapacít v súčasnosti nerealizujeme žiadne vlastné projekty v tejto oblasti.

Share

Priatelia Zeme-CEPA, občianske združenie

sídlo:

Nám. Pod krížom 65,976 33 Poniky - Ponická Huta, tel/fax: 048/ 419 3718, tel: 048/ 419 3719 alebo 419 37 18

pobočka:  

Moyzesova 26, 902 01 Pezinok

email: cepa@priateliazeme.sk