Od závislosti k sebestačnosti: k inteligentnej energetike na Poľane (ukončený projekt)

 

alt


Kontext

Podľa našich analýz z mikroregiónov okolo CHKO Poľana uniká cez dovoz fosílnych palív a elektriny ročne 380 až 820 Eur na obyvateľa. Pritom 50 % tepla a značnú časť elektriny je možné ušetriť a redukovanú potrebu nahradiť z miestnych obnoviteľných zdrojov energie (OZE) – najmä biomasy a slnka. Ak by to region dokázal, mobilizoval by veľké finančné zdroje pre vlastný rozvoj, zvýšil vlastnú energetickú bezpečnosť a významne by prispel aj k stabilizácii prostredia a klímy. Osobitný problém regiónu je drancovanie lesov v dôsledku plytvania energiou najmä v rodinných domoch (RD), rastúcich cien palív a energie a neregulovaného vývozu dreva.

Poľana má predpoklady pre rozvoj inteligentnej energetiky. Za takú považujeme energetiku, ktorej celý produkčný cyklus je šetrný k prostrediu, je efektívny, posilňuje lokálnu ekonomiku, prispieva k sociálnej spravodlivosti a bezpečnosti a rešpektuje takéto poradie priorít: (1) úspory, (2) efektívnosť, (3) využívanie miestnych OZE pre lokálnu spotrebu.

Súčasná prax na slovenskom vidieku je však v príkrom rozpore s princípmi udržateľnosti a odporuje uvedeným zásadám. Preto dlhodobo koncentrujeme naše kapacity na vytváranie podmienok pre rozvoj ineligentnej energetiky na Poľane. Tento projekt tvorí novú fázu tohto úsilia a nadväzuje na doterajšie aktivity. Jeho účelom je výrazne znížiť odkázanosť obcí na externú pomoc pri rozvoji inteligentnej energetiky.

Projektom dobudujeme chýbajúce kapacity v samosprávach, uľahčíme pravidelnú aktualizáciu koncepčných materiálov, vypracujeme vzorovú lesnícku adaptačnú stratégiu na zmenu klímy a regulatívy vo vybranom katastri, ktoré budú replikovateľné aj inde. Prepojíme roztrúsené informačné nástroje do funkčného regionálneho systému, otvoríme centrum na podporu inteligentnej energetiky poskytujúce vzdelávanie a služby „pod jednou strechou“. Výrazne rozšírime energetické služby, otestujeme na Slovensku nový poradenský systém pre majiteľov rodinných domov a do procesu zapojíme aj školy a aktivistov v regióne.

Výstupy a skúsenosti z tohto projektu sprístupníme iným regiónom a poskytneme ich aj subjektom zainteresovaným do programovania, implementácie a monitoringu národných podporných programov v oblasti energetiky.


Ciele

Prispieť k energetickej autonómii regiónu Poľana a k zníženiu jeho vplyvu na destabilizáciu klímy a otestovať pilotné služby a poradenstvo uplatniteľné v iných marginalizovaných vidieckych regiónoch.


Čas

September 2012 – august 2014


Plánované aktivity a ich výstupy

1. skupina aktivít: Príprava infraštruktúry na koordináciu energetiky: (1) Vznik regionálnej skupiny na podporu inteligentnej energetiky, (2) Vytvorenie regionálneho informačného systému a realizácia komunikačnej stratégie, (3) Otvorenie centra na podporu inteligentnej energetiky, (4) Zriadenie kancelárie Klimatickej Aliancie.

Výstupy:

 • 23.1.2013 vznikla Regionálna skupina na podporu inteligentnej energetiky (RESPINE), ktorá sa postupne rozširovala a na konci projektu mala 33 členov.
 • Regionálny informačný systém zahŕňajúci miestne periodiká, rozhlasy, obecné vývesky a webové stránky a Energoportál pre samosprávy sa intenzívne využíval počas celého projektu.
 • Centrum na podporu inteligentnej energetiky (CEPIE) bolo otvorené v roku 2014 v sídle Priateľov Zeme-CEPA na Ponickej Hute s využitím prvkov na demonštráciu využívania obnoviteľných zdrojov energie (vykurovanie biomasou a fotovoltaika) a využívania prírodných materiálov pri rekonštrukcii starých objektov (hlinené omietky, zateplenie slamou).
 • CEPIE sa stalo zároveň kanceláriou Klimatickej aliancie, ktorá získala novú sekciu na Energoporáli.

2. skupina aktivít: Príprava lokálnych regulatívov na usmerňovanie rozvoja energetiky v súlade s princípmi udržateľnosti: (1) Návrh zásad trvalej udržateľnosti lokálnych energetických projektov, (2) Pilotná analýza potenciálu biomasy na udržateľné energetické využitie, (3) Pilotná adaptačná stratégia na zmenu klímy v lesnom hospodárstve, (4) Aktualizácia energetických koncepcií a ich elektronizácia.

Výstupy:

3. skupina aktivít: Energetické služby: (1) Energetické poradenstvo v obciach Poniky, Ľubietová, Čierny Balog a Dúbravica a meste Hriňová určené najmä majiteľom rodinných domov, (2) Termovízna diagnostika budov, (3) Hodnotenie vplyvu vybraného energetického projektu na lokálnu ekonomiku, (4) Elektronické služby (najmä mapa dobrých projektov a postupov, on-line kalkulačky na výpočet uhlíkovej stopy budov a lokálneho multiplikátora pre obce, vizualizácia energetickej situácie a trendov na Poľane), (5) Príprava zámerov pre samosprávy.

Výstupy:

4 skupina aktivít: Vzdelávanie a osveta: (1) Kurz o udržateľnej energetike (2 turnusy), (2) Balík osvetových akcií: 2 exkurzie na miesta dobrej praxe (Rakúsko a ČR), diskusné podujatia, inštalácie úspešných výstav a 10-dňové turné po obciach pod Poľanou, (3) Publikačná činnosť,  (4) Mediálna práca,  (5) Prezentačný seminár.

Výstupy:

 • Uskutočnili sme dva nové turnusy vzdelávacieho cyklu o inteligentnej energetike, každý trval 5 týždňov a spolu ich absolvovalo 20 účastníkov (ktorí získali certifikát).
 • Pre predstaviteľov samospráv a aktivistov sme zorganizovali dve exkurzie do moravského Hostětína a rakúskeho Bruck/Leitha (obe tieto samosprávy cieľavedome posilňujú mieru vlastnej energetickej autonómie). Exkurzie mali vynikajúci ohlas.
 • Zorganizovali sme viacero prednášok na rôzne témy (o správnom kúrení drevom, o klimatickej zmene, o výzve zmeny klímy pre školy, rodiny, študentov, o energetickom programe na Poľane, o energetickej autonómii regiónov a podobne).
 • V regióne aj mimo neho sme inštalovali niekoľko výstav o klimatickej spravodlivosti a pasívnych domoch.
 • Publikovali a distribuovali sme sériu letákov s vynikajúcou odozvou a vysokým nákladom (leták o správnom kúrení drevom, leták Úspory bez nákladov, leták Zateplite - ušetríte!, leták Vykurujte s rozumom, leták Stavajte inteligentne).
 • Počas projektu sme vydali niekoľko tlačových správ, sústredili sme sa najmä na miestne a regionálne médiá. S rádiom Regina sme vytvorili mesačnú hodinovú diskusnú reláciu o energetike, počas ktorej sme prezentovali najmä výstupy a zistenia z energetického poradenstva v regióne Poľana.
 • Na záver projektu sme zorganizovali prezentačný seminár, na ktorom sme predstaviteľom samospráv predstavili a odovzdali výsledky dvojročnej práce.


Donor

Na financovaní projektu sa spolupodieľajú Švajčiarska konfederácia a Slovenská republika prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.


alt

 

 

                 

 

Share

<< Naspäť

Priatelia Zeme-CEPA, občianske združenie

sídlo:

Nám. Pod krížom 65,976 33 Poniky - Ponická Huta, tel/fax: 048/ 419 3718, tel: 048/ 419 3719 alebo 419 37 18

pobočka:  

Moyzesova 26, 902 01 Pezinok

email: cepa@priateliazeme.sk