Výstavy - Klíma, energia, zodpovednosť a spravodlivosť (2011)

 

KLÍMA A ENERGIA ...

Svet dnes čelí dvom vzájomne prepojeným problémom, ktoré nepoznajú hranice a ohrozujú súčasnú podobu civilizácie aj prírodu: globálnej energetickej kríze a zmene klímy.

Hlavnou príčinou týchto problémov je neudržateľný rast materiálnej spotreby ľudstva. Ten dočasne umožňuje narastajúca spotreba energie a stále intenzívnejšia doprava.

Až 80 percent zdrojov, z ktorých sa vyrába elektrina, teplo a palivá, tvorí ropa, zemný plyn a uhlie. Tieto fosílne zdroje energie sa v prírode vytvárali milióny rokov. Hoci sa ich zásoby ešte nedávno zdali obrovské, priemyselná civilizácia ich spotrebúva tempom, pri ktorom sa vyťažiteľné rezervy môžu minúť už za života súčasnej najmladšej generácie.

Celosvetová spotreba energie pritom rastie a obnoviteľné zdroje energie z nej kryjú stále iba menej než 15 percent. Sme na prahu energetickej krízy v rozmeroch, ktoré si väčšina z nás vôbec neuvedomuje.

Spaľovanie fosílnych palív uvoľňuje do ovzdušia oxid uhličitý. Prudko stúpajúca koncentrácia tohto skleníkového plynu bráni úniku tepelného žiarenia z povrchu Zeme do vesmíru a postupne otepľuje atmosféru. Teplejší vzduch absorbuje viac vodných pár, činitele utvárajúce počasie majú k dispozícii viac energie, čím sa stávajú menej predvídateľné. Mení sa celkový charakter prúdenia vzduchu v atmosfére, čo postupne ovplyvňuje celý klimatický systém Zeme.

Zmena klímy má veľa podôb a väčšina z nich sa už dá pozorovať a zaznamenávať. Suché oblasti sa ešte väčšmi vysúšajú, zatiaľ čo vlhké regióny postihujú čoraz intenzívnejšie zrážky. Zrýchľujúce sa topenie pevninských ľadovcov zvyšuje hladinu svetového oceánu a zároveň  sa ním zmenšuje plocha arktického morského ľadu, ktorý najlepšie odráža dopadajúce slnečné žiarenie. To ešte urýchľuje klimatickú zmenu v polárnych oblastiach. Globálnym otepľovaním sa na Sibíri a v Kanade spúšťa proces roztápania trvalo zamrznutej pôdy, z ktorej sa postupne uvoľňujú obrovské zásoby doteraz viazaného metánu, mnohonásobne účinnejšieho skleníkového plynu ako je oxid uhličitý. S otepľovaním oceánu sa postupne mení charakter morských prúdov, ktoré sú dôležitým stabilizujúcim prvkom globálnej klímy. Kombinácia týchto faktorov umocňuje účinok skleníkových plynov v atmosfére.

Rozdiely medzi zimou a letom sa v miernych pásmach zmenšujú, prechodné obdobia sa skracujú alebo takmer úplne vytrácajú. Vegetačné pásma sa posúvajú a s nimi aj výskyt hmyzu prenášajúceho donedávna ešte exotické choroby. Lesy sú v rýchlo meniacej sa klíme menej odolné voči extrémnym prejavom počasia a škodcom, ktorým – naopak – meniace sa podmienky prospievajú a predlžujú im obdobie rozmnožovania.

Čoraz častejšie sme svedkami extrémnych prejavov počasia –  buď mimoriadnych vĺn horúčav a za nimi často nasledujúcich požiarov, alebo prívalových zrážok, povodní a záplav nebývalých rozmerov. Zintenzívňuje sa ničivá sila tropických cyklónov a hurikánov.

 

... ZODPOVEDNOSŤ ...

Historickú zodpovednosť za nenávratné spotrebúvanie obmedzených svetových zásob fosílnych palív a za zmenu klímy nesie najmä konzumná civilizácia Severu.

  • Sever inštitucionalizoval globálny systém nerovného obchodovania. Ekonomická globalizácia už 50 rokov umožňuje bohatým krajinám Severu získavať z Juhu lacné suroviny a energiu z fosílnych palív. To udržiava obrovskú nadspotrebu väčšiny obyvateľstva Severu, ale zároveň zvyšuje zaostávanie Juhu. Tento globálny ekonomický systém vždy bol a stále je pod kontrolou Severu.
  • Vyčerpávanie svetových zásob ropy a nastupujúca energetická kríza zvyšujú politickú a vojenskú agresivitu Severu v regiónoch s významnými zásobami zvyšných fosílnych palív a mobilizáciu finančných zdrojov na investície do diaľkovej infraštruktúry na ďalší import energie a palív z Juhu.
  • Juh dotuje Sever nielen nepretržitým tokom surovín a energie, ale aj peniazmi zo splátok svojich dlhov, ktoré vplyvom úrokov exponenciálne rastú. Aby Juh splnil podmienky úverových zmlúv, musí exportovať stále viac a požičiavať si za čoraz nevýhodnejších podmienok.
  • Sever nekompenzoval Juhu nenávratnú stratu prírodných, surovinových a energetických zdrojov ani nesmierne environmentálne a spoločenské škody, ktoré spôsobuje ich ťažba a vývoz. Naopak, stavia sa do pozície dobrodinca, ktorý „odpúšťa“ časť nespravodlivých dlhov najchudobnejším krajinám sveta.

Globálnou daňou za relatívne pohodlie, blahobyt a životnú úroveň väčšiny spoločnosti na Severe a elít na Juhu je jednak prehlbujúca sa energetická kríza (a ňou podmienená finančná kríza), jednak rastúce škody v dôsledku destabilizácie podnebia, najmä nedostatok potravín a vody, šírenie chorôb a materiálne škody spôsobené extrémami počasia.

Tieto dôsledky postihnú najmä chudobné a zadlžené krajiny Juhu, ktoré nemajú, a nebudú mať prostriedky na rýchlu a účinnú adaptáciu, ale aj rýchlo pribúdajúce počty ľudí žijúcich na ekonomickej periférii Severu. Je iróniou osudu, že sú to práve tí, čo spotrebúvajú najmenej energie z fosílnych zdrojov a najmenej prispievajú k zmene klímy.

 

… A SPRAVODLIVOSŤ

Aj keby ľudstvo bolo schopné zastaviť ďalšie spaľovanie fosílnych palív a radikálne by znížilo spotrebu energie, globálnej zmene klímy už nezabráni. Tento proces už začal a jeho zotrvačným účinkom sa nevyhne ani jeden región či krajina na svete.

Čaká nás život v meniacich sa podmienkach, ktoré sa budú výrazne líšiť od podmienok, na ktoré si ľudstvo za predchádzajúcich generácií už zvyklo. Budú to podmienky radikálne odlišné aj od očakávaní, ktoré v nás živia politici, podnikatelia, technologickí optimisti, médiá a často aj školský systém.

Čím skôr a čím viac ľudí si to včas uvedomí, tým lepšie môžeme zvládnuť problémy, do ktorých nás dostala kombinácia chamtivosti, pohodlnosti, obmedzenosti a naivnej viery v trvalý ekonomický rast v obmedzenom priestore s vyčerpateľnými zdrojmi. Šancu má iba inteligentný a solidárny postup na všetkých úrovniach súčasne – od jednotlivca a rodiny cez obce, samosprávne oblasti, regióny a štát až po medzinárodné spoločenstvo.

Začať a uskutočniť najväčšie kroky musia tí, ktorí nesú hlavnú zodpovednosť – na čele s krajinami Európskej únie, nevynímajúc štáty strednej Európy. Bez zneužívania svojho medzinárodného postavenia, bez úlisných ekonomických manévrov a zákulisných politických špekulácií. Pokusy obhajovať vlastnú nečinnosť poukazovaním na pasivitu ostatných alebo ohrozenie vlastnej ekonomickej sily sú len alibizmus, ktorý budúce generácie neospravedlnia.

To je klimatická spravodlivosť.

 

Technické informácie o výstave:

Malá verzia výstavy
45 ks fotografických panelov o rozmere 36 x 31,5 cm
osadenie - voľne stojace alebo na zavesenie za uško zo zadnej strany

Veľká verzia výstavy
45 ks fotografických panelov o rozmere 80,5 x 70 cm
osadenie - voľne stojace, zavesenie alebo najlepšie osadenie do drevených stojanov
drevené stojany - 4 kusy, do jedného ide 12 ks fotografických panelov, rozmer jedného stojana je výška x dĺžka x šírka = 2,5 x 2 x 0,5 m, potreba min.priestoru na inštaláciu - 5x10m.

Ukážka umiestnenia panelov: http://www.priateliazeme.sk/cepa/en/gallery/galeria-z-nasich-akcii/category/99-klimvystava

Aktuálne umiestnenie:
Malá verzia - prevoz
Veľká verzia - prevoz

Kontaktná osoba:
Peter Coch, 0905 581 060, coch@priateliazeme.sk


Táto výstava je súčasť projektu VAMOS – Act Now! Kids Together 4 Climate Justice. Projekt finančne podporila Európska únia. Výstavu pripravilo združenie Priatelia Zeme-CEPA s partnerskými organizáciami Klimabündnis Österreich (Rakúsko) a Reflex (Maďarsko) a s podporou medzinárodných Priateľov Zeme, Priateľov Zeme Malta, Priateľov Zeme Španielsko, Greenpeace International a Greenpeace Slovensko. Ďakujeme týmto organizáciám aj autorom fotografií za nezištné poskytnutie krásnych snímok. Výlučnú zodpovednosť za obsah výstavy nesú Priatelia Zeme-CEPA s partnermi. Preto za nijakých okolností nemožno obsah výstavy pokladať za stanovisko Európskej únie.


 

cepa_fotovystava_web01
 
cepa_fotovystava_web02
 
cepa_fotovystava_web03
 
cepa_fotovystava_web04
 
cepa_fotovystava_web05
 
cepa_fotovystava_web06
 
cepa_fotovystava_web07
 
cepa_fotovystava_web08
 
cepa_fotovystava_web09
 
cepa_fotovystava_web10
 
cepa_fotovystava_web11
 
cepa_fotovystava_web12
 
cepa_fotovystava_web13
 
cepa_fotovystava_web14
 
cepa_fotovystava_web15
 
cepa_fotovystava_web16
 
cepa_fotovystava_web17
 
cepa_fotovystava_web18
 
cepa_fotovystava_web19
 
cepa_fotovystava_web20
 
 
Zobrazený počet 
 
 
Powered by Phoca Gallery

Priatelia Zeme-CEPA, občianske združenie

sídlo:

Nám. Pod krížom 65,976 33 Poniky - Ponická Huta, tel/fax: 048/ 419 3718, tel: 048/ 419 3719 alebo 419 37 18

pobočka:  

Moyzesova 26, 902 01 Pezinok

email: cepa@priateliazeme.sk