Na Slovensku

 


Priatelia Zeme-CEPA sú na Slovensku členmi niektorých združení, koalícií a iniciatív, ktoré spolupracujú pri presadzovaní podmienok pre udržateľný rozvoj a spravodlivú spoločnosť. Prinášame o nich základné informácie a kontaktné linky.

 

 

Priatelia Zeme Slovensko (FoES)

Združenie environmentálnych organizácií na Slovensku, ktoré spolupracujú pri presadzovaní podmienok pre udržateľný rozvoj. Členské organizácie sú navzájom autonómne. V súčasnosti sú členmi združenia Priatelia Zeme-CEPA a Priatelia Zeme-SPZ. Pridruženým členom je Lesoochranárske zoskupenie VLK. Priatelia Zeme Slovensko sú členmi medzinárodných sietí Friends of the Earth International a Friends of the Earth Europe.

Priatelia Zeme-SPZ

Priatelia Zeme-SPZ sa zaoberajú odpadovým hospodárstvom, znižovaniu produkcie odpadov, recyklácii a ich opätovnému využívaniu. Do roku 2005 pôsobili pod názvom Spoločnosť priateľov Zeme (SPZ).

 Lesoochranárske zoskupenie VLK (LZ VLK) 

vlk-hlavicka

Organizácia sa usiluje o záchranu prirodzených lesov a ochranu dravcov a biodiverzity na Slovensku. Vlastní vydavateľstvo ABIES, ktoré sa zameriava na vydávanie kníh z oblasti hlbokej ekológie a nových pohľadov na les.

Slovenská sieť proti chudobe

Slovenská sieť proti chudobe združuje organizácie zamerané na pomoc chudobným a sociálne vylúčeným, zlepšovanie postavenia chudobných v spoločnosti, posilňovanie ich samostatnosti a ochranu ich práv.

Slovenská klimatická koalícia

Sieť mimovládnych organizácií, ktoré presadzujú opatrenia na zníženie vplyvu spoločnosti na globálnu klímu.

 

Share

<< Naspäť

Priatelia Zeme-CEPA, občianske združenie

sídlo:

Nám. Pod krížom 65,976 33 Poniky - Ponická Huta, tel/fax: 048/ 419 3718, tel: 048/ 419 3719 alebo 419 37 18

pobočka:  

Moyzesova 26, 902 01 Pezinok

email: cepa@priateliazeme.sk