Správna rada

 


Správna rada volí predsedu správnej rady, volí a odvoláva výkonného riaditeľa, rozhoduje o hlavných programoch združenia, na návrh výkonného riaditeľa schvaľuje rozpočet pre hlavné programy, môže rozhodnúť o zriadení poradného výboru, navrhuje zhromaždeniu členov rady patrónov, prerokúva priebežné správy o činnosti, rozhoduje o zvolaní zhromaždenia a potvrdzuje rozhodnutia výkonného riaditeľa o prijatí a vylúčení riadnych členov združenia. Má najmenej troch členov, ktorých volí a odvoláva zhromaždenie. Členom správnej rady môže byť iba člen združenia.

Od augusta 2011 je zloženie správnej rady takéto:

 

Choudhury Sawkat, člen

sawkat_choudhury2

Pochádza z Bangladéša a viac ako 20 rokov žije na Slovensku. Vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Desať rokov pracoval ako internista a v súčasnosti sa špecializuje na oblasť hematológie a transfuziológie. Je zakladajúcim členom Amnesty International na Slovensku a občianskeho združenia Via Iuris a dlhoročne spolupracuje s viacerými mimovládnymi organizáciami zameranými na ochranu ľudských práv. K Priateľom Zeme-CEPA ho priviedol záujem o problematiku ekonomickej globalizácie a jej negatívnych vplyvov na tzv. rozvojové krajiny.

Mirka Čierna, predsedkyňa

MC3

Vyštudovala Prírodovedeckú Fakultu na Univerzite Komenského v Bratislave a teraz ukončuje postgraduálne štúdium v oblasti ochrany prírody na Savojskej Univerzite v Chambery vo Francúzsku. Desať rokov pracovala v oblasti environmentálnej politiky a prípravy a implementácie manažmentových plánov pre chránené oblasti. Bola členkou viacerých medzinárodných tímov, ktoré sa podielali na predvstupových rokovaniach v rámci rozširovania Európskej Únie v roku 2003.

Lucia Lackovičová, členka

alt

Vyštudovala manažment turizmu a jazyky na škótskej Napier University v Edinburgu. V rámci štúdia absolvovala ročný pobyt na Mníchovskej univerzite. Po skončení štúdia pracovala v oblasti zákazníckeho servisu. Neskôr sa venovala problematike verejno-súkromných partnerstiev v medzinárodnej sieti CEE Bankwatch zastrešovanej Priateľmi Zeme-CEPA. Od februára 2011 pracuje v Centre environmentálnej výchovy Živica, kde sa venuje projektu putovnej výstavy o energii a súčasne koordinuje rozvoj ekoturizmu na Záježovej.

Ivan Lesay, člen

alt

Pracuje ako vedecký pracovník Ekonomického ústavu SAV. Vyštudoval politológiu na Trnavskej univerzite a na Stredoeurópskej univerzite (CEU) v Budapešti. Doktorát z ekonómie získal na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pôsobil niekoľko rokov v organizácii CEE Bankwatch Network a v združení Priatelia Zeme-CEPA. Venuje sa sociálnemu štátu, ekonomickej globalizácii, medzinárodným finančným inštitúciám a ekonómii rozvoja.

Daniel Škobla, člen

daniel-skobla

Vyštudoval ekonómiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave a sociológiu na Central European University vo Varšave, kde sa venoval hlavne otázkam nacionalizmu a globalizácie. Pôsobil na Poľskej akadémii vied v súčasnosti je programovým špecialistom medzinárodnej rozvojovej organizácie, kde sa zaoberá problematikou regionálneho rozvoja, sociálnej inklúzie a zamestnanosti. Spolupracoval s environmentálnymi a ľudskoprávnymi MVO. Pripravil a manažoval rozvojové projekty z fondov EÚ.

 

Share

<< Naspäť

Priatelia Zeme-CEPA, občianske združenie

sídlo:

Nám. Pod krížom 65,976 33 Poniky - Ponická Huta, tel/fax: 048/ 419 3718, tel: 048/ 419 3719 alebo 419 37 18

pobočka:  

Moyzesova 26, 902 01 Pezinok

email: cepa@priateliazeme.sk