24.05.2018

Energoportál

Energoportál

EUfondy

Podporte-nas

Facebook CEPA

 
Sme združenie občanov, ktorých spája záujem o prírodu a spoločnosť. Nie je nám jedno, v akom stave sa príroda a spoločnosť nachádza. Svoju energiu, čas, vedomosti a schopnosti chceme využiť nielen na uspokojovanie svojich potrieb, ale najmä na to, aby sme prispeli k ochrane prírody, posilneniu spoločenskej spravodlivosti, citlivému rozvoju regiónov a presadzovaniu verejného záujmu.

Naša organizácia nie je klubom kamarátov, ktorí si vo voľnom čase pestujú spoločných koníčkov. Našou ambíciou nie je viesť iba kuloárne diskusie intelektuálov o spoločenských problémoch, aj keď takéto diskusie považujeme za dôležitú súčasť našich kampaní. Sme organizácia, ktorá má politické ciele a jej priority určujú rozsah a charakter toho, čo a ako robíme.

Zastávame názor, že príčinou zhoršujúceho sa stavu prostredia, kumulovania ekonomických problémov a otupovania citlivosti ľudí voči prírode, sebe navzájom aj voči budúcim generáciám je kombinácia úpadku hodnôt na úrovni jednotlivcov a upevňovanie právneho, inštitucionálneho, administratívneho, finančného a mocenského systému na presadzovanie komerčných osobných alebo skupinových záujmov.

Z času na čas sa objaví otázka, čo je dôležitejšie: meniť myslenie jednotlivcov (ktorí tvoria spoločenský systém) alebo meniť spoločenský systém (v ktorom jednotlivci žijú a podliehajú mu). Podľa nášho názoru je potrebné jedno aj druhé súčasne. Nezávislých občianskych organizácií, ktoré sa snažia rôznymi formami osvety a vzdelávaním meniť myslenie a konanie jednotlivcov, je však oveľa viac ako skupín, ktoré sa zameriavajú na systémové zmeny spoločnosti. Priatelia Zeme-CEPA preto od začiatku svojho pôsobenia sústreďujú svoje kapacity najmä na presadzovanie spoločenských zmien. Osvetu a vzdelávanie na úrovni jednotlivcov považujeme v tomto úsilí za dôležitý nástroj a súčasť aktivít, ale nie za ich jadro ani cieľ.

 

 
Každý rok vydávame výročnú správuo činnosti Priateľov Zeme-CEPA za predchádzajúci rok. Výročné správy v angličtine nájdete v anglickej verzii našich stránok (link pravo hore).

Pre našich členov a sympatizantov vydávame dvojmesačník Aktuality. Nájdete v ňom čerstvé informácie o našej činnosti a najbližších plánoch. Ak máte záujem odoberať dvojmesačník Aktuality, zaregistrujte sa a budete ho od nás pravidelne dostávať emailom. Ak nám chcete poslať nejaký podnet alebo ak chcete zrušiť vašu registráciu, pošlite nám email. Všetky doterajšie čísla si môžete z nášho archívu stiahnuť vo formáte PDF.

 

 


Vplyv a účinnosť aktivít našej organizácie závisí od počtu, tvorivosti, vedomostí a záujmu našich členov, sympatizantov, podporovateľov a partnerov. Preto máme záujem o spoluprácu s ďalšími organizáciami a jednotlivcami, a to bez ohľadu na ich pôvod, farbu pleti, pohlavie a vyznanie. Nespolupracujeme však s kýmkoľvek a akokoľvek. Dôležitá je pre nás motivácia, úprimnosť, nezištnosť a snaha. A chceme, aby boli spolupráca aj úžitok z nej obojstranné.

Je veľa spôsobov, ako môžeme spolupracovať. Môžete sa stať našimi členmi a pravideľne alebo príležitostne sa začať zapájať do našej činnosti. Ak na to nemáte čas, môžete nás rôznym spôsobom podporiť - finančne alebo nefinančne, jednorázovo alebo pravideľne. Môžete nám darovať zákonom povolenú časť vašej dane z príjmu a umožniť nám tak pokryť výdavky, na ktoré sa ťažko získavajú granty. Môžete nám poskytnúť svoje kontakty, informácie a vedomosti. Alebo môžete využiť naše informácie, skúsenosti a kapacity vy a s našou podporou začať sami organizovať činnosť, ktorá napĺňa naše poslanie.

 

Naše združenie funguje najmä vďaka grantom a príspevkom od nadácií, verejných inštitúcií, partnerských organizácii a jednotlivcov. Predstavujeme vám našich inštitucionálnych sponzorov od vzniku organizácie v abecednom poradí (sú tu uvedení aj donori nášho predchodcu – Centra pre podporu miestneho aktivizmu). Toto poradie neodzrkadľuje mieru významu donorov pre našu doterajšiu činnosť.

 • AgreeNET
 • Ambasáda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
 • Bank Information Center
 • British Council
 • Central and Eastern European Bankwatch Network
 • Charles Stewart Mott Foundation
 • Environmental Law Alliance Worldwide
 • Environmental Training Project
 • European Commission (DG Justice)
 • European Commission (DG Transport and Energy)
 • European Commission (DG Development)
 • European Commission (PHARE)
 • Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
 • Ford Foundation
 • Friedrich Ebert Stiftung
 • Friends of the Earth England, Wales and Northern Ireland
 • Friends of the Earth Europe
 • Friends of the Earth International
 • Friends of the Earth US
 • German Marshall Fund of the United States
 • Global Exchange
 • Global Greengrants Fund
 • Global Wallace Fund
 • Heinrich Boell Foundation
 • International Visegrad Fund
 • Milieukontakt Oost-Europa
 • Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
 • Ministerstvo zahraničných vecí Holandského kráľovstva
 • Nadácia Ekopolis
 • Nadácia pre podporu občianskych aktivít
 • NOAH - Friends of the Earth Denmark
 • Nórsky finančný mechanizmus
 • Novib
 • Open Society Fund
 • Open Society Institute
 • Pesticide Action Network Germany
 • Pro Natura (Friends of the Earth Switzerland)
 • Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe
 • Rockeffeler Brothers Fund
 • Staples Trust
 • Swiss Agency for the Environment
 • Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe
 • United Nations Development Programme
 • University of Minnesota
 • Úrad splnomocnenkyne vlády pre marginalizované rómske komunity
 • Úrad vlády Slovenskej republiky
 • W. Alton Jones

Všetkým sponzorom úprimne ďakujeme!

Search