02.10.2023

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Ako sa vidíme

Znepokojuje nás hromadenie ekonomických, sociálnych a ekologických defektov v našej krajine aj vo svete. S obavami vnímame stále intenzívnejšie otupovanie citlivosti ľudí voči nespravodlivosti, plytvaniu, povrchnosti a kultúrnemu úpadku. Vnímame ich ako zhubný dôsledok kombinácie ideológie rastu, krízy hodnôt a upevňovania systému vytvoreného na kumulovanie moci biznisu na úkor demokratických inštitúcií.

Súhlasíme s názorom, že treba súčasne meniť myslenie jednotlivcov aj spoločenský systém. Ale nezávislých organizácií, ktoré sa snažia pozitívne ovplyvniť myslenie a konanie jednotlivcov pomocou osvety a vzdelávania, je oveľa viac ako tých, čo presadzujú zmeny systému, v ktorom ľudia žijú. Preto od vzniku organizácie sústreďujeme svoju pozornosť na systém. Osvetu a vzdelávanie na úrovni jednotlivcov považujeme v tomto úsilí iba za dôležitý nástroj a súčasť našej činnosti, ale nie za jej jadro ani cieľ.

„Systém“ je ale pojem veľmi široký a jeho dôsledky pre súčasnú aj budúce generácie sa v rastúcej informačnej hmle strácajú. To bol dôvod, prečo sme cítili naliehavú potrebu prešľapávať občianskej verejnosti na Slovensku cestu k novým témam, ktoré predurčujú kvalitu života aj obrysy ďalšieho vývoja. Takýmto témam sa v našich školách ani vo verejnom priestore u nás nikdy nevenovala takmer žiadna pozornosť. Máme na mysli najmä proces ekonomickej globalizácie, jej podstatu, hybné sily, ideológiu a predovšetkým jej bezprostrednú súvislosť s prehlbujúcimi sa problémami, ktoré sa nás aj prírody bezprostredne dotýkajú. Aj preto sme sa venovali širokému okruhu problémov.

Naše kapacity ale zaostali za ambíciami. Dozrel čas, keď bolo treba zúžiť svoju vlastnú niku. Tou našou je energetika. Ale nie hocijaká energetika.

O energetiku sme viac alebo menej „zakopávali“ po celých vyše dvadsať rokov nášho občianskeho pôsobenia. Jej rýchlu a kompletnú premenu vnímame ako súčasť nutných predpokladov zmiernenia tempa destabilizácie klímy a adaptácie na jej dôsledky. Zmenu klímy – akcelerovanú rastúcou energetickou potrebou ľudstva v mene ekonomického rastu – totiž vidíme ako najvážnejší globálny problém našej doby.

Považujeme sa teda za organizáciu, ktorá vytvára podmienky pre transformáciu živelnej, centralizovanej a fosílnej energetiky na energetiku inteligentnú. Za takú považujeme iba energetiku, ktorá vedome smeruje k regionálnej sebestačnosti, je pod miestnou kontrolou, rešpektuje prirodzené limity prostredia a riadi sa energetickými prioritami v takomto – nie opačnom – poradí: znižovanie konečnej potreby a spotreby energie –> zvyšovanie energetickej účinnosti –> využívanie obnoviteľných nefosílnych zdrojov energie. Tomuto úsiliu sme postupne prispôsobili celú činnosť.

Pôsobíme na regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni. Naše sídlo je na Ponickej Hute a sme súčasťou najväčšieho globálneho združenia environmentálnych organizácií Priatelia Zeme.

Aktivizujeme občanov, rozvíjame schopnosti našich členov, pomáhame samosprávam a vyvíjame osvetovú, vzdelávaciu, publikačnú, informačnú a konzultačnú činnosť. Podporujeme dobrú energetickú politiku a dobré projekty alebo – naopak – vedieme kampane proti politike a projektom, ktoré sú v rozpore s uvedenými princípmi inteligentnej energetiky.

Search