11.12.2023

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

História

V roku 1993 vznikla v Bratislave nadácia Centrum pre podporu miestneho aktivizmu (CEPA). Z jej projektov a aktivít sa sformovali tri nosné programy: Program na podporu občianskych skupín, Ekonomický program a Program Právo vo verejnom záujme.

Program na podporu občianskych skupín bol zameraný na tréningy, školenia, konzultácie a pomoc pre mimovládne organizácie aj neformálne skupiny, ktoré mali ambíciu meniť verejnú politiku. Pomoc sa sústredila najmä na budovanie kapacít, strategické plánovanie, vedenie kampaní, komunikáciu a sieťovanie.

Ekonomický program sa zameral na monitoring politiky medzinárodných finančných inštitúcií na Slovensku, medzinárodnú spoluprácu s cieľom reformovať ich politiku a viesť kampane proti projektom, ktoré odporovali verejnému záujmu, a osvetu. V roku 1995 stála CEPA pri zakladaní medzinárodnej siete CEE Bankwatch Network, ktorá sa týmito otázkami odvtedy zaoberá systematicky.

Program Právo vo verejnom záujme poskytoval právne zastupovanie, osvetu, vzdelávanie a školenia občanov a skupín ohrozených rasizmom, činnosťou firiem a svojvôľou verejných inštitúcií. V rámci tohto programu CEPA navrhovala a presadzovala systémové zmeny, napríklad slobodný prístup občanov k informáciám.

Po prijatí nadačného zákona v roku 1997 nadácia CEPA zmenila právnu formu. Stalo sa z nej občianske združenie CEPA.

Program na podporu občianskych skupín po roku 1999 zanikol, pretože už nebol natoľko potrebný - na Slovensku začali pôsobiť viaceré servisné organizácie pre mimovládny sektor. O to viac CEPA posilnila ekonomický program, ktorý postupne menil nielen názov (najprv Globálna ekonomika, neskôr Smerom k udržateľnej ekonomike), ale rozrastal sa najmä jeho záber.

Ešte v roku 1997 CEPA iniciovala vznik združenia organizácií Priatelia Zeme Slovensko. Jeho členmi okrem CEPA boli Spoločnosť priateľov Zeme (SPZ) a Lesoochranárske zoskupenie VLK. Priatelia Zeme Slovensko boli v tom istom roku v uruguajskom Montevideu prijatí za pridruženého člena a v roku 1999 v brazílskom Rio de Janeiro aj za riadneho člena do najväčšej svetovej federácie občianskych organizácií Friends of the Earth International a hneď potom ich prijala aj európska vetva tejto siete Friends of the Earth Europe.

Od roku 2000 sa aktivity, personál aj rozpočet ekonomického a právneho programu CEPA ďalej rozširoval a oba programy sa čoraz viac osamostatňovali. V roku 2004 sa CEPA rozhodla z praktických dôvodov organizáciu rozdeliť. Vzniklo nové občianske združenie Priatelia Zeme-CEPA, ktoré pokračovalo v realizácii ekonomického programu. Z pôvodného združenia CEPA vzniklo občianske združenie Via Iuris presadzujúce prístup k spravodlivosti a širokú účasť verejnosti na rozhodovaní o veciach verejných.

Priatelia Zeme-CEPA sa sústredili na tri oblasti:

  • Verejné financie (presadzovanie verejného záujmu proti politike medzinárodných finančných inštitúcií, odhaľovanie korupcie a nekalých praktík pri správe verejných financií na Slovensku, najmä fondov EÚ, perverzné dotácie a šírenie povedomia o limitoch a dôsledkoch politiky založenej na ekonomickom raste);
  • Udržateľný rozvoj regiónov (cieľovým regiónom sa stala Poľana a program sa zameral najmä na regionálnu energetiku, dobrú správu verejných financií, kompostovanie a ochranu prírody);
  • Sociálnu spravodlivosť (informačná kampaň proti privatizácii dôchodkového systému na Slovensku, rómsky program a boj proti chudobe).

Postupne, najmä po útlme sociálneho programu v roku 2008, sa jednotiacou líniou v činnosti Priateľov Zeme-CEPA stala energetika. Aj aktivity na národnej úrovni zamerané na verejné financie sa stále viac sústreďovali na ich súvislosť s energetikou a pomerne rozdrobený program podporujúci udržateľný rozvoj v regióne Poľana sa postupne upriamil na prípravu podmienok pre zvyšovanie jeho energetickej sebestačnosti. Tým sa aktivity na národnej aj regionálnej úrovni tematicky zjednotili a mohli sa lepšie podporovať.

Zúženie programu sa ukázalo ako vhodné aj vzhľadom na medzinárodný vývoj (nízkouhlíková a klimatická politika hrala čoraz významnejšiu úlohu v EÚ) a tiež z pohľadu smerovania hlavných medzinárodných spojencov (Priateľov Zeme a CEE Bankwatch Network). Aj u nich sa do popredia dostali programy presadzujúce energetickú a ekonomickú decentralizáciu, rozvoj nízko-uhlíkovej ekonomiky a stabilizáciu klímy.

Priatelia Zeme-CEPA sa tak etablovali ako organizácia podporujúca rozvoj inteligentnej energetiky. Aby sa pod tento pojem nemohli skrývať rôzne neudržateľné modely, sformulovali štyri základné princípy inteligentnej energetiky: koordinované smerovanie k lokálnej energetickej sebestačnosti, miestna kontrola nad energetikou, rešpekt k prirodzeným limitom prostredia a dodržiavanie energetických priorít v poradí: znižovanie konečnej potreby a spotreby energie –> zvyšovanie energetickej účinnosti –> využívanie obnoviteľných nefosílnych zdrojov energie.

Po prijatí zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov v roku 2015 Priatelia Zeme-CEPA iniciovali prípravu zámerov na vytvorenie okresných centier udržateľnej energetiky. Táto snaha našla pozitívnu odozvu medzi samosprávami a kľúčovými hráčmi regionálneho rozvoja v niekoľkých okresoch a aj na úrovni štátu.

To postavilo našu organizáciu pred celý rad dlhodobých výziev: pripraviť a podporovať personál vo vznikajúcich centrách udržateľnej energetiky, zabezpečiť komunikáciu a výmenu skúseností medzi nimi, pomáhať im pri tvorbe aj realizácii regionálnych energetických nízko-uhlíkových stratégií, vytvoriť efektívne informačné energetické systémy v regiónoch a podporovať prípravu pilotných zámerov.

Ich spoločným menovateľom je presadiť inteligentnú energetiku ako dlhodobú politickú prioritu samospráv a zabezpečiť postupné prerastanie nových modelov testovaných v niekoľkých okresoch do bežnej praxe na celom Slovensku.

 

Search