02.10.2023

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Stanovy

(Posledná aktualizácia: júl 2011.)

 

Preambula

Občianske združenie Priatelia Zeme–CEPA nadväzuje na ciele Centra pre podporu miestneho aktivizmu (CEPA). Vzniklo inštitucionalizáciou programu CEPA Udržateľná ekonomika, preberá práva a záväzky vyplývajúce z realizácie tohto programu, pokračuje v ňom a ďalej ho rozvíja.

 

Článok 1

 1. Názov občianskeho združenia je “Priatelia Zeme–CEPA” (v skratke PZ–CEPA, ďalej iba “združenie”). Anglický názov združenia je “Friends of the Earth–CEPA” (v skratke FoE–CEPA).
 2. Združenie je dobrovoľnou organizáciou s právnou subjektivitou združujúcou občanov, ktorí realizujú ciele uvedené v čl. 2.
 3. Sídlom združenia je Nám. Pod krížom 65, 976 33 Poniky - Ponická Huta.

 

Článok 2

 1. Cieľom združenia je chrániť prírodu a krajinu, presadzovať environmentálnu, sociálnu a ekonomickú spravodlivosť, rozvíjať demokraciu a otvorenú občiansku spoločnosť, podporovať vyvážený rozvoj regiónov, zachovávať a zveľaďovať kultúrne hodnoty, podporovať vzdelávanie, posilňovať efektívnu účasť občanov na rozhodovaní o veciach verejného záujmu a tým prispievať k vytváraniu predpokladov k trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti a k zvyšovaniu kvality života.
 2. Na dosahovanie svojich cieľov združenie spolupracuje, podporuje a aktivizuje občanov aj mládež a ich skupiny a napomáha rozvoju zručností a schopností svojich členov. Združenie pôsobí na miestnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni. Svoje ciele združenie napĺňa osvetovou, publikačnou, konzultačnou, informačnou a vzdelávacou činnosťou, aktivitami v sociálnej oblasti, organizovaním spoločenských akcií, kultúrnych podujatí a kampaní, vytváraním aliancií a partnerstiev a ďalšími aktivitami.

 

Článok 3

 1. Združenie má dva typy členstva:
  - priaznivcov,
  - riadnych členov.
 2. Priaznivcom združenia sa stáva každý, kto podporuje ciele združenia, koná v súlade so stanovami, prejaví záujem o spoluprácu a o registráciu v združení. Táto spolupráca nemusí mať právny základ. Priaznivci nemajú žiadne práva ani povinnosti voči združeniu.
 3. Členstvo v združení zanikne priaznivcovi doručením jeho oznámenia o vystúpení zo združenia.
 4. Prvými riadnymi členmi združenia sa stávajú členovia prípravného výboru a účastníci prvého zhromaždenia, ktorí v deň konania prvého zhromaždenia zaplatia členský príspevok.
 5. Ďalšími riadnymi členmi združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré písomne požiadajú o riadne členstvo, sú najmenej jeden rok združením registrované ako priaznivci, podporujú ciele združenia, konajú v súlade so stanovami, so združením aktívne spolupracujú a zaplatia členský príspevok.
 6. Každý riadny člen združenia má hlasovacie právo a má právo byť volený do orgánov združenia.
 7. Výšku ročného členského príspevku určí správna rada a je splatný do konca apríla príslušného kalendárneho roka. Pokiaľ správna rada nerozhodne v danom kalendárnom roku o zmene výšky členského príspevku, výška členského príspevku je rovnaká ako v predchádzajúcom roku.
 8. Na prijatie za riadneho člena a na vylúčenie riadneho člena je potrebné písomné odporučenie aspoň dvoch riadnych členov združenia, rozhodnutie výkonného riaditeľa a potvrdenie tohto rozhodnutia správnou radou.
 9. Ak správna rada nepotvrdí rozhodnutie výkonného riaditeľa o prijatí za riadneho člena, členstvo v združení zanikne dňom rozhodnutia správnej rady. Ak správna rada nepotvrdí rozhodnutie výkonného riaditeľa o vylúčení riadneho člena, členstvo v združení sa obnoví dňom rozhodnutia správnej rady.
 10. Členstvo v združení zaniká písomným vyhlásením riadneho člena o vystúpení zo združenia, vylúčením riadneho člena, úmrtím riadneho člena alebo zánikom združenia.

 

Článok 4

 1. Orgánmi združenia sú:
  - zhromaždenie,
  - správna rada,
  - výkonný riaditeľ.
 2. Pre jednotlivé programy sa môžu zriadiť poradné výbory.
 3. Združenie si môže vytvoriť radu patrónov.

 

Článok 5

 1. Zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia.
 2. Zhromaždenie rozhoduje hlasovaním riadnych členov združenia o:
  - zlúčení alebo o dobrovoľnom rozpustení združenia,
  - celkovej orientácii združenia,
  - zmene stanov združenia,
  - v prípade potreby o vnútorných organizačných predpisoch združenia,
  - prioritách v nadchádzajúcom roku,
  - prijatí správ o činnosti a hospodárení združenia.
 3. Zhromaždenie volí a odvoláva členov správnej rady združenia a menuje členov rady patrónov.
 4. Zhromaždenie sa môže uskutočniť formou spoločného stretnutia alebo prostredníctvom elektronickej prípadne poštovej komunikácie. Zhromaždenie formou spoločného stretnutia sa koná minimálne raz za rok. Výročné zhromaždenie zvoláva výkonný riaditeľ na základe stanov. Ostatné zhromaždenia v priebehu roka zvoláva predseda správnej rady na základe rozhodnutia správnej rady alebo na podnet výkonného riaditeľa. Ak predseda do troch týždňov od podania takéhoto podnetu výkonného riaditeľa zhromaždenie nezvolá, zvolá ho výkonný riaditeľ. V prípade konania zhromaždenia formou spoločného stretnutia predseda správnej rady, resp. výkonný riaditeľ oznámi termín a miesto zhromaždenia všetkým riadnym členom združenia najmenej 14 dní vopred.
 5. Prvé zhromaždenie zvoláva splnomocnenec prípravného výboru do jedného mesiaca po registrácii združenia.
 6. Zhromaždenie, ktoré sa uskutoční formou spoločného stretnutia, je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých riadnych členov.
 7. Ak sa napriek riadnemu oznámeniu zhromaždenia nezúčastní nadpolovičná väčšina všetkých riadnych členov združenia, zhromaždenie prediskutuje jednotlivé návrhy rozhodnutí, no nerozhodne o nich na spoločnom stretnutí. Zhromaždenie tieto rozhodnutia prijme prostredníctvom elektronickej prípadne poštovej komunikácie podľa bodu 9. Výkonný riaditeľ alebo predseda správnej rady v takomto prípade zašle do 5 dní od konania zhromaždenia všetkým riadnym členom informáciu o priebehu zhromaždenia, návrhy rozhodnutí, ktoré má zhromaždenie prijať, spolu s ich odôvodnením a s určením lehoty na vyjadrenie.
 8. O zlúčení alebo dobrovoľnom rozpustení združenia a o zmene orientácie združenia môže rozhodnúť zhromaždenie iba formou spoločného stretnutia členov a na prijatie takéhoto rozhodnutia je potrebná štvorpätinová väčšina hlasov všetkých riadnych členov združenia. Ostatné rozhodnutia môže zhromaždenie prijímať formou spoločného stretnutia členov alebo prostredníctvom elektronickej prípadne poštovej komunikácie. Na prijatie rozhodnutia o zmene stanov združenia je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov všetkých riadnych členov združenia. Všetky ďalšie rozhodnutia zhromaždenia (vrátane volieb členov správnej rady) sa považujú za právoplatné, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných riadnych členov združenia na spoločnom stretnutí členov alebo nadpolovičná väčšina riadnych členov združenia v prípade hlasovania prostredníctvom elektronickej prípadne poštovej komunikácie.
 9. Návrh rozhodnutí, ktoré má zhromaždenie prijať prostredníctvom elektronickej prípadne poštovej komunikácie, rozpošle predseda správnej rady alebo výkonný riaditeľ všetkým riadnym členom združenia spolu s odôvodnením a s určením lehoty na vyjadrenie. Lehota na vyjadrenie v takomto prípade nesmie byť kratšia ako 5 dní. Riadni členovia zašlú v stanovenej lehote svoje vyjadrenie ku každému návrhu rozhodnutia písomne alebo elektronickou poštou. Ak sa riadny člen združenia nevyjadrí v stanovenej lehote k niektorému z návrhov rozhodnutí, považuje sa to za nesúhlasné stanovisko k tomuto návrhu. Výkonný riaditeľ oznámi výsledky hlasovania písomne alebo elektronickou poštou všetkým riadnym členom združenia do 3 dní od uplynutia lehoty na vyjadrenie k návrhu rozhodnutí.

 

Článok 6

 1. Správna rada:
  - volí spomedzi členov správnej rady predsedu správnej rady,
  - volí a odvoláva výkonného riaditeľa,
  - rozhoduje o hlavných programoch združenia,
  - na návrh výkonného riaditeľa schvaľuje rozpočet pre hlavné programy,
  - môže rozhodnúť o zriadení poradného výboru,
  - navrhuje zhromaždeniu členov rady patrónov,
  - prerokúva priebežné správy o činnosti,
  - rozhoduje o zvolaní zhromaždenia,
  - potvrdzuje rozhodnutia výkonného riaditeľa o prijatí a vylúčení riadnych členov združenia.
 2. Správna rada sa schádza podľa potreby, na podnet predsedu správnej rady alebo na podnet výkonného riaditeľa. Zasadanie správnej rady zvoláva a vedie jej predseda.
 3. Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, najmenej však traja.
 4. Správna rada rozhoduje hlasovaním, a to na stretnutí členov správnej rady alebo prostredníctvom elektronickej prípadne poštovej komunikácie. Na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov členov správnej rady. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu správnej rady. Pred prijatím každého rozhodnutia prostredníctvom elektronickej prípadne poštovej komunikácie musí predseda správnej rady vopred písomne alebo elektronickou poštou poslať všetkým členom správnej rady návrh rozhodnutia a jeho odôvodnenie spolu s lehotou na vyjadrenie k tomuto návrhu. Členovia správnej rady zašlú v stanovenej lehote svoje vyjadrenie ku každému návrhu rozhodnutia písomne alebo elektronickou poštou. Ak sa člen správnej rady v stanovenej lehote nevyjadrí, považuje sa to za nesúhlasné stanovisko. Predseda správnej rady oznámi výsledky hlasovania písomne alebo elektronickou poštou všetkým členom správnej rady do 3 dní od uplynutia lehoty na vyjadrenie ku každému návrhu rozhodnutia.
 5. Správna rada má najmenej troch členov. Členov správnej rady združenia volí a odvoláva zhromaždenie.
 6. Členom správnej rady môže byť iba člen združenia.
 7. Funkčné obdobie všetkých členov správnej rady je dvojročné. Za predsedu správnej rady nemôže byť tá istá osoba zvolená viackrát než 3 po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
 8. Členstvo v správnej rade zaniká:
  - písomnou rezignáciou člena adresovanou predsedovi správnej rady,
  - odvolaním,
  - smrťou,
  - uplynutím funkčného obdobia.

 

Článok 7

 1. Výkonný riaditeľ je štatutárnym orgánom združenia, ktorý je oprávnený konať v mene združenia vo všetkých veciach.
 2. Výkonný riaditeľ rozhoduje o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou združenia, pripravuje ročnú správu o činnosti združenia a rozhoduje o otázkach, ktoré s činnosťou združenia súvisia a ktoré nepatria do pôsobnosti zhromaždenia ani správnej rady, najmä rozhoduje v pracovnoprávnych, občianskoprávnych, obchodnoprávnych a administratívnoprávnych vzťahoch organizácie.
 3. Výkonného riaditeľa menuje a odvoláva správna rada.
 4. Výkonným riaditeľom sa môže stať iba riadny člen združenia.

 

Článok 8

 1. Na hodnotenie efektívnosti a kvality manažmentu hlavných programov, posúdenie zvolených priorít a uskutočniteľnosti zvolených cieľov a poskytovanie nezávislej spätnej väzby si môže združenie vytvoriť poradné výbory.
 2. Poradný výbor má najmenej 3 členov, ktorí nemusia byť členmi združenia. Členstvo v poradnom výbore je dobrovoľné a môže byť honorované.
 3. Členov poradného výboru menuje a odvoláva správna rada. Správna rada tiež určí funkčné obdobie členov poradného výboru a výšku ich honoráru.

 

Článok 9

 1. Na zvýšenie kredibility združenia a poskytovanie nezávislej spätnej väzby správnej rade, výkonnému riaditeľovi, personálu i združeniu ako celku ohľadne celkového zamerania združenia, jeho pôsobenia v spoločnosti, výber programových priorít a výber metód práce si môže združenie vytvoriť radu patrónov.
 2. Rada patrónov má členov z radov uznávaných osobností, ktoré nemusia byť členmi združenia. Členstvo v rade patrónov je dobrovoľné a nie je honorované.
 3. Členov rady patrónov menuje a odvoláva zhromaždenie na návrh správnej rady.

 

 Článok 10

 1. Združenie hospodári s majetkom, ktorý tvoria najmä dotácie, granty, podpory a dary tuzemských a zahraničných fyzických i právnických osôb, príjmy z členských príspevkov a iné príjmy, veci a majetkové práva, ako aj príjmy z podnikateľskej činnosti v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k činnostiam uvedeným v článku 2, a ktorá súvisí s cieľmi združenia.
 2. Združenie hospodári aj s majetkom, ktorý bol bezodplatne prevedený z Centra pre podporu miestneho aktivizmu na ďalšie pokračovanie a rozvoj aktivít v rámci programu Udržateľná ekonomika.
 3. Majetok združenia môže byť použitý na dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečenie jeho činnosti. Združenie môže podporovať aj aktivity iných organizácií, občanov a občianskych iniciatív s podobnými cieľmi.

 

 Článok 11

 1. O zlúčení alebo o dobrovoľnom rozpustení združenia rozhoduje zhromaždenie štvorpätinovou väčšinou všetkých členov.
 2. Združenie sa môže zlúčiť iba s občianskym združením zriadeným na podobný účel, ktorého cieľom nie je dosahovanie zisku. V takomto prípade prechádza celý majetok združenia na zlúčený subjekt.
 3. Pri dobrovoľnom rozpustení združenia správna rada menuje likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu. Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na organizáciu zriadenú na podobný účel, ktorej cieľom nie je dosahovanie zisku. Odmenu likvidátora určí správna rada. Náklady na likvidáciu sa uhradia z majetku združenia.

Search