01.12.2020

Energoportál

EUfondy

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Naši ľudia

Správna rada

MagdaG finalMagdaléna Grambličková (predsedkyňa, od mája 2016)

Skončila bakalárske štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore Sociálna a misijná práca v rómskych komunitách a od roku 2007 študuje odbor Občiansky sektor na Karlovej univerzite v Prahe. Ako dobrovoľníčka pôsobila v Slovenskom skautingu a v združení S-TEAM, kde sa venovala najmä práci s deťmi a mládežou. Zaoberala sa témou sociálneho podnikania a podporou rómskych komunít. Magda bola členkou správnej rady Priateľov Zeme–CEPA (2008 – 2009) a v organizácii pôsobila aj ako výkonná riaditeľka (2009 – 2014). V súčasnosti je na materskej dovolenke.

Kontakt: magda.gramblickova[zavináč]gmail.com


MP finalMartina Barancová Paulíková (členka, od mája 2016)

Vyštudovala ochranu prírody a krajiny na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. Sústreďuje sa na tému ochrany vôd a presadzovanie efektívnych riešení v oblasti adaptácie na zmeny klímy. Zaujíma sa aj o možnosti účinnej účasti verejnosti na rozhodovaní o životnom prostredí – vrátane detí a mladých ľudí, pretože si uvedomuje, že dôsledky dnešných rozhodnutí dospelých sa ich onedlho budú týkať. Maťa pôsobí ako programová manažérka a konzultantka plánovacích stretnutí pre Nadáciu Ekopolis. Ako dobrovoľníčka spolupracuje so Združením Slatinka, ktoré presadzuje alternatívy ku kontroverznému vodnému dielu Slatina a zmenu štátnej vodnej politiky.

Kontakt: paulikova[zavináč]changenet.sk


IJ finalIrena Jenčová (členka, od mája 2016)

Študovala etnológiu a kultúrnu antropológiu v Bratislave, pokračovala doktorandským štúdiom na Ústave etnológie SAV. Doktorandský výskum robila v Londýne na University College London, kde skúmala život slovenských migrantov. V priebehu štúdia začala pracovať v organizácii Priatelia Zeme-CEPA ako mediálna koordinátorka. Zároveň viedla ako národná koordinátorka pre Slovensko v CEE Bankwatch Network kampane zamerané na dobrú správu verejných financií a občiansku aktivizáciu ľudí (2009 – 2014). V súčasnosti pracuje v Rade mládeže Slovenska a venuje sa komunikácii, PR a projektom presadzujúcim zapojenie mladých do tvorby politík.

Kontakt: irena.jencova[zavináč]gmail.com

 

Výkonný riaditeľ

JZ finalJuraj Zamkovský (koordinácia projektov v oblasti energetiky, výkonný riaditeľ od roku 2016)

Študoval na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave (do 1989). Po založení Centra pre podporu miestneho aktivizmu (CEPA, 1993) viedol programy na podporu kapacít občianskych organizácií, pomoc komunitám ohrozeným komerčnými záujmami a osvetu v oblasti udržateľnej ekonomiky, od roku 1999 sa zameral na odhaľovanie korupcie v správe fondov EÚ a bol členom monitorovacích výborov (2002 – 2007). Viedol prípravu krajskej stratégie sociálnej a ekonomickej inklúzie Rómov (2005 – 2007), od roku 2005 vytvára podmienky pre rast energetickej autonómie regiónu Poľana. Je členom skupiny expertov splnomocnenca na podporu najmenej rozvinutých okresov, kde sa zameriava na energetiku a environmentálnu infraštruktúru (od 2015). Juraj je v súčasnosti neplateným výkonným riaditeľom Priateľov Zeme-CEPA.

                                                Kontakt: zamkovsky[zavináč]priateliazeme.sk
 

Rada patrónov

ZK finalZuzana Kusá (od roku 2007)

Pracuje v Sociologickom ústave SAV. Jej prierezovými témami sú solidarita, inklúzia, spoločenská súdržnosť a kvalitatívna metodológia. Je autorkou a editorkou početných publikácií napr. Chudoba v slovenskej spoločnosti a vzťah slovenskej spoločnosti k chudobe (2005) a Škola nie je pre všetkých (2016). V r. 2004 až 2014 pôsobila ako nezávislá expertka Európskej komisie pre sociálnu inklúziu a angažovala sa v Slovenskej sieti proti chudobe, ktorú niekoľko rokov viedla. Okrem akademického pôsobenia a organizovania vedeckého života sa venuje aj občianskej publicistike.

 


EG finalEugen Gindl (od roku 2007)

Absolvoval štúdium žurnalistiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1968) a študoval publicistiku a politológiu na univerzite v západnom Berlíne (1968 – 1970). Do roku 1989 pôsobil ako žurnalista, publicista a scenárista. Bol členom Koordinačného výboru Verejnosti proti násiliu, kde založil časopis Verejnosť (1989) a stal sa jeho jeho prvým šéfredaktorom. Je šéfredaktorom časopisu Kozmos (od 1989), bol šéfredaktorom slovenskej prílohy Stredoeurópskych novín v denníku SME (1994 – 2000) a spoluzakladal a viedol mesačník OS (1997 – 2000). Napísal niekoľko rozhlasových hier, scenárov pre televíziu i Kolibu a zbierku poviedok. Ďalšie informácie doplníme,

 

Spolupracovníci

JM finalJuraj Melichár (koordinácia projektov zameraných na verejné financie)

Absolvoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave (2010), kde viedol pobočku študentskej organizácie za udržateľnú ekonómiu a manažment oikos Bratislava. Založil a prevádzkuje webstránku udrzatelne.sk prezentujúcu udržateľný životný štýl. Pomáhal Priateľom Zeme-CEPA pri návrhu protikorupčných opatrení v správe fondov EÚ (2011) a koordinoval projekt zameraný na formuláciu alternatív k hospodárskemu rastu (2012). V európskej centrále Priateľov Zeme podporoval mladých aktivistov/aktivistiek a pomáhal pri rozvoji siete (2013 a 2014) a pre Platformu MVRO a Priateľov Zeme-SPZ viedol niektoré projekty (2015). V súčasnosti pracuje ako národný koordinátor siete CEE Bankwatch Network pre Slovensko.

Kontakt: melichar[zavináč]priateliazeme.sk


MF finalMichaela Farkašovská (administratíva a koordinácia dobrovoľníkov)

Vyštudovala geobotaniku na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave (1995). Po štúdiu sa v  združení DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie venovala koordinácii projektov v oblasti výskumu, environmentálnej výchovy a zakladala ekocentrum DAPHNE v Devíne.  Po presťahovaní na Ponickú Hutu viedla kanceláriu a správu financií Priateľov Zeme-CEPA (2002 – 2006), lektorovala v Cuyahoga Valley Environmental Educational Center v štáte Ohio (2007) a prevádzkovala kaviareň a organizovala podujatia pre Nadáciu Horský park v Bratislave (2008). V súčasnosti pracuje ako dobrovoľníčka pre združenia Priatelia Zeme-CEPA a  Otvorená škôlka.

Kontakt: farkasovska[zavináč]priateliazeme.sk

Search