29.06.2022

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Naši ľudia

Správna rada

MagdaG finalMagdaléna Grambličková (predsedkyňa, od mája 2016)

Skončila bakalárske štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore Sociálna a misijná práca v rómskych komunitách a od roku 2007 študuje odbor Občiansky sektor na Karlovej univerzite v Prahe. Ako dobrovoľníčka pôsobila v Slovenskom skautingu a v združení S-TEAM, kde sa venovala najmä práci s deťmi a mládežou. Zaoberala sa témou sociálneho podnikania a podporou rómskych komunít. Bola členkou správnej rady Priateľov Zeme–CEPA (2008 – 2009) a v organizácii pôsobila aj ako výkonná riaditeľka (2009 – 2014). V súčasnosti je na materskej dovolenke.

Kontakt: magda.gramblickova[zavináč]gmail.com


MP finalMartina Barancová Paulíková (členka, od mája 2016)

Vyštudovala ochranu prírody a krajiny na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. Sústreďuje sa na tému ochrany vôd a presadzovanie efektívnych riešení v oblasti adaptácie na zmeny klímy. Zaujíma sa aj o možnosti účinnej účasti verejnosti na rozhodovaní o životnom prostredí – vrátane detí a mladých ľudí, pretože si uvedomuje, že dôsledky dnešných rozhodnutí dospelých sa ich onedlho budú týkať. Pôsobí ako programová manažérka v Nadácii Ekopolis a ako dobrovoľníčka spolupracuje so Združením Slatinka, ktoré presadzuje alternatívy ku kontroverznému vodnému dielu Slatina a zmenu štátnej vodnej politiky.

Kontakt: paulikova[zavináč]changenet.sk


Katarína Lukáčová (členka, od mája 2020)

Kontakt: klukacova[zavináč]changenet.sk

 

Výkonný riaditeľ

JZ finalJuraj Zamkovský (koordinácia projektov v oblasti energetiky, výkonný riaditeľ od roku 2016)

Študoval na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave (do 1989). Po založení Centra pre podporu miestneho aktivizmu (CEPA, 1993) viedol programy na podporu kapacít občianskych organizácií, pomoc komunitám ohrozeným komerčnými záujmami a osvetu v oblasti udržateľnej ekonomiky, od roku 1999 sa zameral na odhaľovanie korupcie v správe fondov EÚ a bol členom monitorovacích výborov (2002 – 2007). Viedol prípravu krajskej stratégie sociálnej a ekonomickej inklúzie Rómov (2005 – 2007), koordinoval program na zvyšovanie energetickej autonómie regiónu Poľana (2001 - 2013), v skupine expertov splnomocnenca na podporu najmenej rozvinutých okresov vytváral podmienky pre rozvoj udržateľnej energetiky a environmentálnej infraštruktúry (2015 - 2018). Od roku 2016 je výkonným riaditeľom Priateľov Zeme-CEPA.

                                                Kontakt: zamkovsky[zavináč]priateliazeme.sk
 

Rada patrónov

ZK finalZuzana Kusá (od roku 2007)

Pracuje v Sociologickom ústave SAV. Jej prierezovými témami sú solidarita, inklúzia, spoločenská súdržnosť a kvalitatívna metodológia. Je autorkou a editorkou početných publikácií napr. Chudoba v slovenskej spoločnosti a vzťah slovenskej spoločnosti k chudobe (2005) a Škola nie je pre všetkých (2016). V r. 2004 až 2014 pôsobila ako nezávislá expertka Európskej komisie pre sociálnu inklúziu a angažovala sa v Slovenskej sieti proti chudobe, ktorú niekoľko rokov viedla. Okrem akademického pôsobenia a organizovania vedeckého života sa venuje aj občianskej publicistike.

 

 

Spolupracovníci

JM finalJuraj Melichár (koordinácia projektov zameraných na verejné financie)

Absolvoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave (2010), kde viedol pobočku študentskej organizácie za udržateľnú ekonómiu a manažment oikos Bratislava. Založil a prevádzkuje webstránku udrzatelne.sk prezentujúcu udržateľný životný štýl. Pomáhal Priateľom Zeme-CEPA pri návrhu protikorupčných opatrení v správe fondov EÚ (2011) a koordinoval projekt zameraný na formuláciu alternatív k hospodárskemu rastu (2012). V európskej centrále Priateľov Zeme podporoval mladých aktivistov/aktivistiek a pomáhal pri rozvoji siete (2013 a 2014) a pre Platformu MVRO a Priateľov Zeme-SPZ viedol niektoré projekty (2015). V súčasnosti pracuje ako národný koordinátor siete CEE Bankwatch Network pre Slovensko.

Kontakt: melichar[zavináč]priateliazeme.sk


MF finalMichaela Farkašovská (administratíva a koordinácia dobrovoľníkov)

Vyštudovala geobotaniku na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave (1995). Po štúdiu sa v  združení DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie venovala koordinácii projektov v oblasti výskumu, environmentálnej výchovy a zakladala ekocentrum DAPHNE v Devíne.  Po presťahovaní na Ponickú Hutu viedla kanceláriu a správu financií Priateľov Zeme-CEPA (2002 – 2006), lektorovala v Cuyahoga Valley Environmental Educational Center v štáte Ohio (2007) a prevádzkovala kaviareň a organizovala podujatia pre Nadáciu Horský park v Bratislave (2008). V súčasnosti pracuje ako dobrovoľníčka pre združenia Priatelia Zeme-CEPA a Otvorená škôlka.

Kontakt: farkasovska[zavináč]priateliazeme.sk

Search