24.02.2021

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Energetika na Poľane

Náš výskum dokázal, že oproti súčasnosti by celý región Poľana mohol ušetriť viac ako polovicu spotrebovaného tepla a značnú časť elektriny. Zistili sme, že keby región dokázal tento potenciál využiť, mohol by sa stať energeticky sebestačný. Využiteľný potenciál obnoviteľných zdrojov totiž prevyšuje jeho optimalizovanú potrebu energie. Región by tak zastavil trvalý únik obrovských finančných prostriedkov za palivá a energie.

Inteligentné hospodárenie s energiou by vymanilo samosprávy pod Poľanou z pozície rukojemníka dodávateľov energie, ktorej cenu nemôžu ovplyvniť. Uvoľnilo by im zdroje na oživenie lokálnej ekonomiky, prinieslo prácu ľuďom a prispelo by aj k stabilizácii klímy, pretože značná časť spotrebovanej energie pochádza z fosílnych palív.

To by sa ale prechod od živelnosti k energetickej sebestačnosti musel stať politickou prioritou samospráv a obyvateľstvo by túto prioritu muselo aktívne podporovať. Vyžiadalo by si to nielen vôľu, ale najmä dobrú informovanosť, peniaze a nové kapacity osobitne vyčlenené na mestských a obecných úradoch pre energetiku.

Práve to sa stalo naším hlavným cieľom v regióne Poľana od roku 2003. Na tento účel sme vyčlenili veľké personálne a finančné zdroje. A vyzeralo to tak, že sme na dobrej ceste.

Výsledky

Od roku 2003 sa nám podarilo iniciovať, pripraviť a presadiť pilotný projekt využívania odpadovej drevnej biomasy v obciach okolo Banskej Bystrice. Projekt zahŕňa prípravu, skladovanie a distribúciu drevnej štiepky, výrobu tepla v 15 rekonštruovaných kotolniach s celkovým inštalovaným výkonom 3,2 MW a vykurovanie 32 verejných objektov v 8 obciach. Celý tento cyklus je v rukách zúčastnených samospráv, ktoré na tento účel vytvorili združenie obcí Bioenergia-Bystricko. Projekt považujeme za dôležitú alternatívu k veľkým centralizovaným biomasovým teplárňam dotovaným z verejných fondov, ktoré vysávajú drevo z regiónov a z veľkých vzdialeností ich dovážajú kamiónmi. Projekt bol uvedený do prevádky koncom roka 2010 a odvtedy dosahuje vynikajúce prevádzkové výsledky a pre obce je výrazným prínosom.

Príprave tohto rozsiahleho projektu sme venovali takmer 10 rokov. Podarilo sa nám prekonať veľa zdanlivo neriešiteľných prekážok a získali sme neoceniteľné skúsenosti. Ale pokračovať týmto štýlom by nás príliš neposunulo k ambicióznemu cieľu, ktorý sme si stanovili – presadiť systémový obrat regiónu smerom k inteligentnej energetike a vytvoriť podmienky pre energetickú autonómiu regiónov.

Preto sme opustili „bodový“ prístup (prípravu dobrých projektov) a prešli sme k systémovému prístupu. Prvým a nevyhnutným predpokladom k úspechu bolo vytvorenie základnej informačnej bázy a kapacít pre inteligentnú energetiku v regióne Poľana.

Od roku 2008 sme cieľavedome propagovali koncept inteligentnej energetiky. Využívali sme na to účinné miestne informačné kanály, publikovali a distribuovali sme letáky a publikácie, chodili sme na zastupiteľstvá aj do škôl, inštalovali sme niekoľko atraktívnych výstav na túto tému, organizovali sme diskusie, prednášky a najmä veľmi účinné exkurzie na miesta dobre praxe v Rakúsku, Čechách aj na Slovensku.

Spolu s odbornými inštitúciami sme vypracovali metodiku na výpočet potenciálu úspor energie a obnoviteľných zdrojov. Vykonali sme prvý plošný a časovo náročný energetický prieskum vo všetkých 42 samosprávach a po spracovaní údajov sme v roku 2010 podľa novej metodiky vypracovali pilotné energetické koncepcie pre všetky 4 mikroregióny. Tieto koncepcie sme v roku 2014 aktualizovali. Dokázali sme v nich, že región sa môže stať energeticky sebestačný a vypočítali sme, že v celom regióne by v takom prípade ostalo každý rok vyše 37 miliónov eur, ktoré z neho dnes zbytočne odtekajú kvôli plytvaniu a dovozu palív a energie.

Pre obec Poniky sme dali vypracovať pilotný návrh regulácie využívania drevnej biomasy na výrobu energie tak, aby sa rešpektovali limity prostredia a tiež pilotný návrh adaptácie lesného hospodárstva na zmenu klímy do konca storočia. Navrhli sme úplne nový systém zabezpečenia pomerne značného objemu palivového dreva každý rok z biologicky málo hodnotných nelesných plôch, pri ktorom nielen nie sú potrebné žiadne investície a neohrozí ani biodiverzitu, ale naopak môže zabezpečiť trvalú prácu pre dlhodobo nezamestnaných ľudí bez kvalifikácie.

Obciam v regióne sme zabezpečili bezplatnú prípravu energetických certifikátov pre budovy v ich vlastníctve. V rokoch 2010 až 2014 sme poskytovali bezplatné energetické poradenstvo pre obce aj domácnosti. Vyše 200 majiteľom rodinných domov a užívateľom bytov v bytovkách sme na požiadanie a takmer bezplatne vypracovali podrobné stavebno-energetické správy s praktickými odporúčaniami, ako môžu znížiť vlastnú spotrebu energie a začali sme vykonávať aj termovíznu diagnostiku rodinných domov, bytoviek a obecných objektov.

S cieľom poskytnúť základnú orientáciu v komunálnej energetike a globálnom kontexte (zmena klímy, ropný zlom, vývoj medzinárodnej energetickej a klimatickej politiky) sme vyvinuli štvordňový vzdelávací cyklus a od roku 2010 sme zorganizovali 5 turnusov tohto vzdelávania pre viac ako 70 účastníkov. Z najlepších absolventov sme vytvorili regionálnu pracovnú skupinu na podporu inteligentnej energetiky. O nej sme predpokladali, že poskytne personálny základ pri formovaní inštitúcie, ktorá od samospráv získa mandát na koordináciu regionálnej energetiky a zvyšovanie miery energetickej sebestačnosti regiónu.

Pre samosprávy sme vytvorili internetový portál o inteligentnej energetike. Čo najzrozumiteľnejšie, prehľadne a bez zbytočného reklamného balastu sa v ňom snažíme priniesť základné informácie o všetkom, čo sa môže samosprávam zísť, ak sa rozhodnú cieľavedome zaoberať vlastnou energetikou.

Napriek tomu sme v našom vlastnom regióne zatiaľ neuspeli. Utešujeme sa aspoň biblickou múdrosťou, podľa ktorej doma nikto nie je prorokom. Na úrovni regiónu ani samospráv sa nám na Poľane nepodarilo presadiť vytvorenie špeciálneho tímu, ktorý by sa systematicky začal zaoberať koordináciou lokálnej energetiky.

Ale skúsenosti, zistenia a výsledky, ku ktorým sme sa na Poľane dostali, nám otvorili prístup do iných a väčších regiónov. Ich záujem a situácia, v ktorej sa ocitli, sú natoľko významné z pohľadu hlavného cieľa Priateľov Zeme-CEPA – vytvárať podmienky pre transformáciu živelnej, centralizovanej a fosílnej energetiky na energetiku inteligentnú – že sme obrátili pozornosť tam. A našu orientáciu na región Poľana sme opustili.

Popri aktivitách zameraných výlučne na Poľanu sme v roku 2007 nadviazali spoluprácu s Klimatickou alianciou, ktorá otvárala možnosti samosprávam na Slovensku spolupracovať so samosprávami v zahraničí. Táto medzinárodná sieť pôsobí v 26 európskych krajinách a jej členmi je vyše 1700 samospráv (od miliónových miest ako Viedeň, Mníchov či Barcelona až po maličké dediny), regiónov, mimovládnych organizácií a škôl. Podmienkou členstva v Klimatickej aliancii je záväzok dobrovoľne a nad rámec predpísaný zákonom znižovať svoju energetickú spotrebu a uhlíkové emisie.

Pôsobili sme ako slovenská kancelária tejto siete a spolu s jej nemeckou centrálou a rakúskou vetvou sme pripravovali rôzne projekty pre samosprávy a školy na Slovensku. Do roku 2013 vďaka tomu Klimatická aliancia prijala za svojich členov 4 samosprávy a 79 materských, základných a stredných škôl zo Slovenska. Za príkladné projekty, ktorými sa znížili lokálne emisie skleníkových plynov, ocenila rakúska Klimatická aliancia v roku 2012 obec Čierny Balog prestížnou medzinárodnou cenou Climate Star.

Niektoré výstupy z našej činnosti

Regionálny pilotný biomasový projekt (leták, 2010)

Zateplite - ušetríte (leták, 2013)

Úspory bez nákladov (leták, 2013)

Vykurujte s rozumom (leták, 2013)

Stavajte inteligentne (leták 2013)

Analýza potenciálu biomasy v katastrálnom území Poniky na udržateľné energetické využívanie (štúdia, 2014)

Stratégia adaptácie lesných porastov v katastrálnom území Poniky na zmenu klímy do konca 21. storočia (stratégia, 2014)

Energetické koncepcie pre mikroregióny okolo Poľany (2014, ukážka stratégie pre mikroregión Severné Podpoľanie)

Inteligentná energetika (výstava, 2015)

 

Search