24.09.2022

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Dobrá správa verejných financií

Zaostávajúce vidiecke regióny nemajú dostatočné zdroje ani kapacity na kvalitnú prípravu projektov, nehovoriac o ich spolufinancovaní. Z tohto pohľadu sú v nevýhode oproti veľkým mestám a vyspelejším regiónom najmä na západnom Slovensku. Dostali sa do pozície rukojemníka súkromných konzultačných firiem. Prípravu projektov si často objednávajú iba preto, že boli vypísané výzvy, a nie podľa reálnych potrieb a regionálnych priorít. Aj konzultantov si často vyberajú podľa toho, kto poskytne presvedčivejšie “garancie” o “priechodnosti” podaných žiadostí.

Osobitným problémom Slovenska je kvalita realizácie podporených projektov, monitorovanie ich efektivity a hodnotenie plnenia ich predpokladaných výstupov a cieľov. Aj tu panuje všeobecný nedostatok kvalitných kapacít na lokálnej úrovni.

Od roku 2005 sme preto začali pripravovať podmienky na vybudovanie systému, ktorý by bol v réžii samospráv a zabezpečoval by im kvalitný a nestranný projektový menežment. Chceli sme jednak otestovať reálne potreby samospráv, ich schopnosť a kapacity zvládnuť koordináciu takéhoto pilotného zámeru a potom na základe získaných skúseností navrhnúť dobrý a funkčný model aj pre ďalšie regióny.

Výsledky

Po vyhodnotení niekoľkých možností sme si ako partnera zvolili Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie. Príprave zámeru predchádzali konferencie, desiatky pracovných stretnutí a exkurzie na miesta dobrej praxe v zahraničí. Inšpiráciou sa pre nás stal systém regionálnej koordinácie verejných fondov uplatňovaný vo Walese a systém podpory regionálneho rozvoja na Morave.

Našou podmienkou pre výber cieľového regiónu bolo dodržanie štyroch zásad, ktorými sa mala príprava servisného centra a jeho budúca činnosť riadiť: aktívna spolupráca samospráv v prípravnej fáze, transparentnosť všetkých budúcich operácií a činnosti centra, uprednostňovanie spoločného záujmu mikroregiónu pred individuálnymi záujmami obcí, miest a zainteresovaných jednotlivcov a trvalé zachovanie verejno-prospešnej funkcie centra.

Projekt servisného centra so sídlom v Detve, ktorý sme pre mikroregión pripravili, získal v roku 2009 podporu z Nórskeho finančného mechanizmu (85 %) a štátneho rozpočtu SR (15 %). Po vytvorení centra, jeho zariadení a po vyškolení personálu začalo centrum poskytovať bezplatné informačné, poradenské, konzultačné a analytické služby samosprávam. Hodnota projekčných prác pre samosprávy, ktoré by obce inak museli zaplatiť komerčným subjektom, sme odhadli na takmer 90 tisíc EUR. Centrum počas dvojročnej pilotnej fázy pripravilo a podalo 109 lokálnych a 6 regionálnych projektov, množstvo ďalších rozpracovalo a začalo realizovať 25 schválených lokálnych a 1 regionálny projekt. Za krátky čas tak prispelo k získaniu takmer 650 tisíc EUR pre lokálny a regionálny rozvoj.

Napriek tomu sme túto iniciatívu nepovažovali za úspešnú a po skončení pilotnej fázy v marci 2011 sme od ďalšej spolupráce s mikroregiónom Podpoľanie odstúpili. Predovšetkým sa nám nepodarilo presadiť dodržiavanie stanovených zásad.

Napríklad časť samospráv aj naďalej využívala popri službách servisného centra aj služby komerčných konzultantov, s ktorými mali dlhodobé väzby. Na jednej strane tak vznikal dojem predimenzovanosti servisného centra a zároveň sa znižoval jeho prínos pre obce. Pritom v snahe zabezpečiť finančnú udržateľnosť centra aj po skončení pilotnej fázy samosprávy stupňovali tlak na centrum, aby testovalo možnosti tvorby vlastných príjmov pomocou platených služieb, ktoré by predávalo iným subjektom. Vznikla paradoxná situácia, keď si servisné centrum zarábalo prípravou projektov pre cudzie obce, zatiaľ čo časť obcí v mikroregióne Podpoľanie si v tom istom čase prípravu takmer identických projektov objednávala komerčne u konzultačných firiem. Práve tieto samosprávy nemali záujem eliminovať množiace sa intrigy a negatívne nálady voči servisnému centru, ktoré  vyvolávali vplyvné osoby v regióne zainteresované do poskytovania komerčných alebo iných služieb. Pre ne bolo servisné centrum neželanou a nebezpečnou alternatívou.

Neúspech tejto iniciatívy ale nič nemení na potrebe chrániť samosprávy pred závislosťou od komerčných konzultantov. S rastúcimi ekonomickými problémami vidieka bude potreba vytvárania vlastných kapacít na krytie potrieb v oblasti projektového menežmentu, plánovania a koordinácie regionálneho rozvoja čoraz silnejšia.

Preto je prirodzené, že o päť rokov neskôr sa tzv. centrá projektovej podpory s veľmi podobným poslaním stali základným systémovým opatrením akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresov financovaných z verejných zdrojov.

Výber z našej činnosti

Túto časť pripravujeme.

 

 

Search