21.06.2024

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Kompostovanie

Do roku 2009 nebol náš cieľový región Poľana koncepčne ani technicky pripravený efektívne využívať biologicky rozložiteľné odpady. Samosprávy nepripisovali tejto otázke osobitný význam. Chýbali im skúsenosti, informácie, dobré príklady aj motivácia tento problém riešiť.

Po privatizácii odpadového hospodárstva ostala preto miera triedenia komunálnych odpadov veľmi nedostatočná a triedený zber vôbec nezahŕňal biologicky rozložiteľné odpady. Tento druh odpadov končil buď medzi neseparovaným komunálnym odpadom na oficiálnych alebo čiernych skládkach alebo sa v rozpore s legislatívou individuálne spaľoval. Aj domácnosti kompostovali svoje biologicky rozložiteľné odpady iba ojedinele. Tento problém obchádzali aj školy.

Kompostovanie vznikajúcich biologických odpadov je pritom technicky jednoduché, nevyžaduje si veľké finančné prostriedky, dá sa robiť decentralizovane a zároveň znamená veľké prínosy najmä pre rodiny so záhradami, ktorých je na Poľane väčšina.

Preto sme sa rozhodli pre región pripraviť podmienky na systémové riešenie hospodárenia s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi a na tento účel sme v rokoch 2009 a 2010 vyčlenili personálne aj finančné zdroje. Postup, ktorý sme zvolili, sa dá ľahko použiť aj v iných vidieckych regiónoch. Náš zámer sa stretol s mimoriadnym ohlasom a priniesol skvelé výsledky.

Výsledky

Na začiatku sme vypracovali metodiku zberu údajov o biologicky rozložiteľných komunálnych odpadoch od všetkých producentov v regióne. Vyškolení aktivisti potom vykonali 6-mesačný terénny prieskum v 6 152 domácnostiach, 133 firmách a prevádzkach, 32 školách a v 41 samosprávach.

Po spracovaní a analýze údajov sme vypracovali pre každú zo 42 samospráv koncepciu hospodárenia s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi s návrhom variantných riešení vrátane odhadu ich ekonomickej náročnosti. O všetkých krokoch a výsledkoch sme priebežne informovali obyvateľov aj obce prostredníctvom lokálnych a regionálnych médií, obecných vývesiek, prezentácií a seminárov.

V obciach Čierny Balog, Valaská, Ľubietová, Poniky a Slatinské Lazy sme vybudovali a zariadili vzorové obecné kompostoviská a otvorili sme ich prevádzku. Každá obec zmluvne garantovala dodržiavanie stanovených prevádzkových postupov. Nové obecné kompostoviská sa stali miestom propagácie kompostovania a pri vstupných bránach sme inštalovali informačné tabule o zásadách správneho kompostovania.

Aby sme minimalizovali nezákonné alebo nesprávne spôsoby nakladania s týmto druhom odpadov, zahrnuli sme do spomenutých koncepcií aj programy rozvoja domáceho kompostovania. Pre 50 majiteľov rodinných domov a záhrad, ktorí prejavili najväčší záujem o kompostovanie a prisľúbili propagovať kompostovanie a umožniť na svoje pozemky exkurzie pre prípadných záujemcov, sme postavili domáce kompostoviská. Pre bytovku s 18 bytmi v obci Valaská sme vybudovali a sprevádzkovali ukážkové komunitné kompostovisko.

Veľkú pozornosť sme venovali školeniam a osvete. Všetkých prevádzkovateľov a obslužný personál obecných kompostovísk, majiteľov domácich kompostovísk aj obyvateľov bytov s novým komunitným  kompostoviskom sme vopred naučili správne kompostovať. Vydali sme informačný balíček s tromi jednoduchými letákmi v náklade 20 tisíc kusov a distribuovali sme ho do niekoľko tisíc domácností, škôl, obchodov, obecných úradov a zdravotníckych zariadení vo všetkých samosprávach. Popri článkoch v miestnych a regionálnych médiách sme vytvorili aj osobitnú webovú stránku o kompostovaní a dočasne sme zriadili aj zelenú linku na poskytovanie konzultácií a vyhľadávaniu dobrovoľníkov a aktivistov.

Zvolený postup sa osvedčil a po dvojročnej intenzívnej aktivite sa kompostovanie v regióne zintenzívnilo. Umožnilo nám to postupne presunúť kapacity z tejto oblasti do podpory inteligentnej energetiky.

Ukážky niektorých výstupov z našej činnosti

Výsledky prieskumov o bioodpadoch v mikroregiónoch okolo Poľany (2009, ukážka koncepcie pre mikroregión Severné Podpoľanie)

Koncepcie nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi v mikroregiónoch okolo Poľany (2010, ukážka koncepcie pre mikroregión Severné Podpoľanie)

Informačná tabuľa pri obecnom kompostovisku v obci Poniky (2010)

Prevádzkový poriadok pre obecné kompostovisko v obci Poniky (2010)

Nové obecné kompostovisko v obci Čierny Balog (2010)

Nové domáce kompostovisko v záhrade pána Lališa v Ponickej hute (2009)

Search