02.10.2023

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Ochrana prírody

Zachovalé prírodné prostredie, pestrá geologická a geomorfologická skladba, vzácne biotopy bohaté na chránené a ohrozené druhy rastlín aj živočíchov robia z vulkanického pohoria Poľana a priľahlých oblastí územie s prírodným dedičstvom presahujúcim význam štátu.

Časť tohto celku bola už v roku 1981 vyhlásená za chránenú krajinnú oblasť (CHKO) a v roku 1990 aj za svetovú biosférickú rezerváciu UNESCO, ktorých je v súčasnosti na svete iba asi 350. Nachádza sa tu lokalita vyhlásená za súčasť chránených území európskeho významu Natura 2000 a tiež chránené vtáčie územie, ktoré sú pod ochranou osobitnej európskej legislatívy. Predpolia chránených území tvorí jedinečne zachovaná kultúrna krajina s rozsiahlym systémom terasových políčok, množstvom historických a technických pamiatok a dodnes živými tradíciami.

Keďže naše sídlo na Ponickej Hute patrí do širšieho okolia Poľany, po roku 2000 sme sa aktívnejšie začali venovať hľadaniu možností orientácie rozvoja tohto hodnotného regiónu na kvalitu a zveľaďovanie svojich prírodných a kultúrnych hodnôt. Zároveň sme sa snažili predísť tomu, aby sa vplyvom rastúceho ekonomického tlaku na vidiek hnacou silou jeho rozvoja stalo vyčerpávanie a degradácia existujúcich hodnôt.

Zamerali sme sa na dve oblasti: reguláciu rozvoja z pohľadu ochrany prírody a rozvoj šetrnej turistiky.

Výsledky

Čo sa týka ochrany prírody, zamerali sme sa najmä na návrh regulácie hospodárskej a inej činnosti v CHKO. V rokoch 2007 a 2008 sa nám spolu so švajčiarskymi partnermi z organizácie Pro Natura a slovenskou organizáciou Daphne podarilo vypracovať základ programu starostlivosti o CHKO Poľana. Takýto dokument sa pripravuje osobitne pre každé chránené územie na Slovensku na obdobie 10 rokov. Stanovuje vhodné spôsoby hospodárenia v území (najmä v poľnohospodárstve, v lesnom a vodnom hospodárstve) a určuje limity na využívanie územia na výstavbu, rekreáciu, turistiku, poľovníctvo, rybárstvo, šport a podobne. Po schválení vládou SR sa dokument stáva záväzný.

Náš návrh však zablokoval štátny podnik Lesy SR. Jeho zástupcovia sa najprv dlho vyhýbali diskusii a napokon podmienili ďalšie konzultácie požiadavkami, ktoré sa z našej strany nedali splniť. Keďže zákon vyžaduje súhlas všetkých vlastníkov pozemkov s obsahom dokumentu a Lesy SR sú dominantný vlastník a užívateľ lesov v CHKO Poľana, náš návrh sa stal nepriechodný. V roku 2009 sme sa ešte pokúsili zapojiť do prípravy veľkého projektu Štátnej ochrany prírody SR, ktorého cieľom bolo aj dokončiť program starostlivosti pre CHKO Poľana, ale z rôznych dôvodov sme napokon od tohto zámeru upustili.

Od roku 2008 sme začali testovať možnosti rozvoja poznávacej turistiky ako alternatívy k neudržateľnej nekontrolovanej explózii masovej konzumnej turistiky na neďalekých Donovaloch. Región Poľana ponúka pre takýto účel množstvo lukratívnych tém: zachovalé historické štruktúry krajiny, ojedinelú geologickú skladbu územia, pestrú paletu biotopov a rastlinných a živočíšnych druhov, sieť minerálnych prameňov, kultúrne a technické pamiatky, remeslá, autentickú rómsku a ľudovú hudbu, salašníctvo, tradičné poľnohospodárske postupy a podobne.

V rokoch 2009 a 2010 sme takto rozpracovali päť tém (geologický vývoj vulkánu Poľana, vtáctvo regiónu, veľké šelmy, pralesy a lesy na Poľane a fotografovanie v prírode). Otestovali sme si organizáciu výletov pre vyše 50 známych aj neznámych hostí. Každý výlet mal odborného sprievodcu, vytýčenú trasu a ku každému sme pripravili stručné informačné letáky. Výlety sa stretli s výbornou odozvou od účastníkov.

Výber z našej činnosti

Túto časť pripravujeme. 

 

Search