15.07.2024

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Fondy EÚ

Účelom fondov EÚ je podporovať rozvoj a sociálnu súdržnosť v zaostávajúcich regiónoch vrátane opatrení, ktoré sú úplne v súlade s cieľmi nášho združenia. Ale dôvodov, prečo sme sa rozhodovaniu o fondoch EÚ na Slovensku od roku 2000 intenzívne venovali, bolo viac: o fondoch EÚ rozhodujú verejné inštitúcie, ich programovanie aj monitorovanie predpokladajú aktívnu účasť verejnosti a ich čerpanie nesmie byť v rozpore s klimatickou, energetickou a environmentálnou politikou EÚ, ktorá bola a aj je v porovnaní so slovenskou politikou oveľa progresívnejšia.

Okrem toho, podiel fondov EÚ na verejných investíciách Slovenska v minulom období (2007-2013) tvoril až tri štvrtiny, v roku 2015 dosiahol asi 67 percent. Netransparentné a nevhodné použitie takýchto obrovských zdrojov peňazí môže výrazne prehĺbiť problémy, ktoré majú fondy papierovo riešiť. Ale aj naopak.

Slovensko však premrhalo šancu využiť predvstupovú pomoc EÚ na vytvorenie dobrej správy verejných financií na štátnej, regionálnej aj lokálnej úrovni. V predvstupovom období (do mája 2004) nevytvorilo prehľadné štruktúry ani informačné systémy, neprijalo jasné a vynútiteľné pravidlá, nevznikla kultúra spolupráce a dôvery.

Fondy EÚ na Slovensku sa tak stali predmetom korupcie a zneužívania a neraz sa používali v príkrom rozpore s ich účelom. Platí to aj pre obdobie po vstupe Slovenska do EÚ. Vtedy sa Slovensku otvoril prístup k oveľa väčším štrukturálnym a kohéznym zdrojom z EÚ. Nejasné pravidlá, nedostatočná informovanosť, chronická absencia kapacít na prípravu kvalitných projektov, netransparentné rozhodovanie a ekonomická kríza vytvorili na všetkých úrovniach prostredie, v ktorom sa plytvajú zdroje, uprednostňujú neférové praktiky a súkromné záujmy vytláčajú záujmy verejné.

Naším záujmom bolo prispieť k tomu, aby fondy EÚ slúžili svojmu pôvodnému účelu.

Výsledky

Do roku 2000 sme dokumentovali problémy so správou predvstupových fondov EÚ. Sledovali sme vybrané podporené projekty, ktorých negatívne environmentálne a sociálne vplyvy sme považovali za významné. Spoločne s CEE Bankwatch Network a európskymi Priateľmi Zeme sme vytvárali tlak na Európsku Komisiu (EK), aby ako donor vynútil zmenu nesprávnych postupov inštitúcií v jednotlivých štátoch a aby predišla financovaniu zlých projektov.

Oveľa intenzívnejšie sme sa v tejto oblasti začali angažovať po prepuknutí korupčného škandálu v roku 2001. Na základe správ informátorov a uniknutých dokumentov sme vypracovali podrobnú analýzu inštitucionalizovaného systému zneužívania predvstupových fondov na Slovensku. Po odovzdaní tejto štúdie predstaviteľom EK, vlády SR, prokuratúre a médiám sa spustil proces takých rozmerov, ktoré aj nás zaskočili. Tento proces skončil odvolaním vplyvných politikov a úradníkov (vrátane podpredsedu vlády SR a veľvyslanca EÚ na Slovensku) a postupným vylepšovaním postupov pri správe fondov EÚ. Nás zároveň presvedčil o tom, aký význam má občianska kontrola verejných fondov.

Na zvýšenie akcieschopnosti sme ešte v tom istom roku založili občiansky monitorovací tím, ktorý združoval zástupcov mimovládnych organizácií v oficiálnych monitorovacích výboroch a nezávislých odborníkov z rôznych oblastí (napríklad regionálneho rozvoja). Zabezpečoval vzájomnú súčinnosť vždy, keď si presadenie verejného záujmu vyžadovalo mobilizáciu síl. Tento tím dodnes aktívne pôsobí. Ako jeho komunikačný nástroj slúži internetový portál www.eufondy.org, ktorý sme vytvorili a stále spravujeme.

Po vstupe Slovenska do EÚ v máji 2004 sme spolu s riaditeľom Odboru boja proti korupcii pri Úrade vlády vypracovali analýzu stavu ochrany pred netransparentnosťou, zneužívaním a konfliktom záujmov pri rozhodovaní o využívaní fondov EÚ v SR a navrhli sme riešenia. Vláda návrh schválila a uložila rezortom transponovať ich do príslušných predpisov. V ďalších rokoch sme preto pravidelne sledovali uplatňovanie a dodržiavanie prijatých vládnych uznesení a prichádzali sme s návrhmi riešení ďalších defektov v systéme rozhodovania o fondoch EÚ. Zistenia sme vždy zverejňovali a poskytovali EK.

Veľkú pozornosť sme venovali programovaniu fondov. Keďže vláda chcela nás postup neutralizovať a ignorovala naše požiadavky počas prípravy operačných programov na obdobie 2017 až 2013, na jar 2006 sme vyhlásili bojkot programovacieho procesu. Do bojkotu sa zapojili všetky mimovládne organizácie. Reagovali sme tak na dlhodobé nerešpektovanie našich návrhov na zvýšenie alokácií pre zaostávajúce regióny, verejnú dopravu a železnice, rozvoj sociálnej ekonomiky, posilňovanie kapacít samospráv, decentralizované využívanie obnoviteľných zdrojov energie a projekty v oblasti ochrany životného prostredia. Nová vláda, ktorá vzišla z predčasných parlamentných volieb v júli 2006, sa rozhodla prepracovať dovtedajšie návrhy programov a akceptovať časť našich návrhov.

Počas programovania fondov na obdobie 2014 až 2020 sa nám podarilo presadiť požiadavku, aby schvaľovaniu energetických projektov na báze biomasy v tomto období predchádzalo prijatie záväzných národných kritérií trvalej udržateľnosti pre energetické využívanie dreva. V rámci pracovnej skupiny zriadenej ministrom životného prostredia na tento účel sme v roku 2015 pripravili návrh kritérií. Časť dôležitých požiadaviek sa nám podarilo presadiť.

Priebežne sme sledovali aj realizáciu niektorých podporených projektov a dokumentovali sme problémové investície (diaľnice, spaľovne a vodohospodárske projekty). Zo zistení sme potom pripravovali prípadové štúdie a mapy kontroverzných projektov, ale aj príklady dobrej praxe, s ktorými sme oboznamovali verejnosť aj EK.

Celý čas v tejto oblasti úzko spolupracujeme s našimi partnerskými organizáciami v rámci CEE Bankwatch Network a s európskymi Priateľmi Zeme. Vďaka tejto spolupráci môžeme využívať ich odborný personál a kancelárie v Bruseli (napríklad na organizovanie seminárov, stretnutí s predstaviteľmi inštitúcií EÚ, médiami, bruselskými centrálami iných strešných environmentálnych organizácií a podobne). Prostredníctvom týchto sietí si vymieňame skúsenosti, zistenia a koordinujeme svoju činnosť na národných úrovniach. Pre EK tak pripravujeme spoločné podnety a stanoviská týkajúce sa fondov EÚ a politík (napríklad v oblasti energetiky a využívania prírodných zdrojov).

Výber z našej činnosti

Túto časť pripravujeme.

 

Search