21.06.2024

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Pochybné indikátory

Spoločným menovateľom všetkých ekonomických reforiem, ktoré sa na Slovensku od roku 1990 uskutočnili alebo uskutočňujú, je údajná potreba zabezpečiť trvalý ekonomický rast, ktorý sa vyjadruje hrubým domácim produktom (HDP). Dogme o ekonomickom raste je podriadené celé ekonomické plánovanie v štáte, vrátane programovania rozvoja a nakladanie s verejnými financiami.

HDP je jednorozmerný kvantitatívny makroekonomický ukazovateľ. Neberie do úvahy sociálne, environmentálne ani regionálne aspekty rozvoja, ale iba spotrebu meranú peniazmi. HDP rastie, keď krajina produkuje knihy, potraviny či zdravotnícke prístroje ale aj vtedy, keď rastie výroba zbraní, áut alebo cigariet, aj vtedy, keď sa investuje do riešenia predvídateľných ekologických havárií, zbytočného plytvania energie, či resocializácie obetí drog. HDP teda nehovorí vôbec nič o kvalite vývoja.

Politika, ktorej hlavným cieľom je rast HDP, je najlepším predpokladom rýchlej, často nevratnej degradácie funkčných sociálnych systémov, znehodnocovania prírodného a životného prostredia, prehlbovania rozdielov medzi regiónmi a tým aj úpadku kvality života.

Napriek tomu HDP ostáva hlavným indikátorom na meranie a hodnotenie nielen ekonomickej situácie štátov a regiónov, ale aj blahobytu a životnej úrovne krajín. Je kritériom, ktorým sa hodnoté výkonnosť vlád a stal sa dominantným faktorom pri plánovaní hospodárskych reforiem. Nielen v oficiálnych kruhoch, médiách a na školách, ale aj kdekoľvek na ulici ľudia stotožňujú rast HDP so zdravím ekonomiky a naopak, jeho pokles s ekonomickými problémami.

Keďže sme sa od vzniku organizácie CEPA (1993) zaoberali defektmi ekonomickým systému, bolo nám jasné, že sa nemôžeme vyhnúť dôslednej analýze podstaty dogmy ekonomického rastu a HDP ako kľúčového ekonomického indikátora. Na takúto analýzu sme však dlho nemali kapacity a keď sme ich našli, nedokázali sme ich dlho udržať.

Výsledky

V roku 2007 sme v spolupráci s Nadáciou Friedricha Eberta pripravili štúdiu o limitoch ekonomického rastu a indikátoroch blahobytu. Bola to v podstate kritika politiky postavenej na dominancii HDP. Po zapracovaní pripomienok oponentov sme síce pre túto oblasť vytvorili pracovnú skupinu, ale jej činnosť sme nedokázali dlho podporovať a organizovať.

Komplexné vyhodnotenie politiky podpory ekonomického rastu a jej vplyv na súčasný stav a perspektívy regiónov Slovenska tak zatiaľ ostáva našou nenaplnenou potrebou.

Výber z našej činnosti

Túto časť pripravujeme.

 

Search