07.12.2022

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Úver od Európskej investičnej banky na diaľnicu D1 je neistý

Európska investičná banka dočasne pozastavila schvaľovanie úveru na financovanie tzv. prvého balíka v rámci PPP projektu diaľnice D1  Turany – Hubová. EIB tak reagovala na sťažnosť organizácií Priatelia Zeme-CEPA a SOS-BirdLife Slovensko, ktorú podali v máji 2009.

Priatelia Zeme-CEPA v máji tohto roku upozornili Európsku investičnú banku (EIB), Európsku banku pre obnovu a rozvoj (EBRD) a Európsku Komisiu (EK) na viacnásobné porušenie národnej a medzinárodnej legislatívy pri plánovaní výstavby úseku diaľnice D1 Turany-Hubová. Jadrom sporu je trasovanie diaľnice po povrchu údolím Váhu v tesnej blízkosti obce Šútovo.

V roku 2002 posúdilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP SR) ako najvýhodnejší variant vedenie diaľnice tunelom Korbeľka. Diaľnica by sa tak vyhla  obci Šútovo aj chráneným územiam.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) však toto odporúčanie ignorovala a presadila povrchový variant, ktorý bude prechádzať národnými parkami Malá Fatra a Veľká Fatra, ďalšími chránenými územiami sústavy Natura 2000 a okrajom Šútova. Odporúčaním MŽP SR sa nezaoberal ani stavebný úrad, čo je v rozpore s  európsku aj slovenskou legislatívou.

„Povrchový variant diaľnice by zdevastoval územia, ktoré patria do európskej sústavy chránených území NATURA 2000 vrátane národných parkov Malá Fatra a Veľká Fatra a mnohých biotopov európskeho významu. Slovenské orgány ochrany prírody a stavebné úrady, ktoré ho schválili neprijali dostatočné nápravné opatrenia. K ťažko zmierniteľným stratám pritom dochádza už  teraz pri odlesňovaní,“ upozornil ekológ Ján Topercer.

EIB posúdila sťažnosť mimovládnych organizácii a rozhodla, že slovenská strana musí ešte pred podpisom úverovej zmluvy predložiť dokumenty, ktoré potvrdia alebo vyvrátia podozrenia z porušení európskych smerníc.

Podľa stanoviska EIB musí Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT SR)  preukázať, že neexistujú alternatívy k trasovaniu diaľnice po povrchu. Ministerstvo dopravy doteraz tvrdilo, že najväčším problémom tunela Korbeľka sú možné komplikácie pri výstavbe spôsobené geologickými podmienkami.

"MDPT ani NDS nepredložili žiadne odborné argumenty, ktoré by preukázali, že tunel Korbeľka sa nedá postaviť. Ich hlavným argumentom, je, že nemajú dostatok informácií o geológii územia. Informácie však mohli už mať, ak by neprišlo politické rozhodnutie uľahčiť PPP koncesionárovi práce na úkor obyvateľov a životného prostredia" hovorí Roman Havlíček z Priateľov Zeme-CEPA.

Priatelia Zeme-CEPA a SOS-BirdLife Slovensko dnes zaslali EK a EIB expertízu zaoberajúcu sa posudzovaním vplyvov navrhovanej diaľnice na chránené územia, ktorá sa okrem nedostatkov pri doterajšom posudzovaní sústreďuje na hodnotenie nedostatkov zmierňujúcich a kompenzačných opatrení pri výstavbe povrchového variantu.

„Ak MDPT a NDS budú naďalej presadzovať povrchový variant diaľnice cez chránené územia a obec Šútovo, potom by EIB nemala poskytnúť úver na výstavbu tohto úseku,“ uviedla Lucia Lackovičová z organizácie Priatelia Zeme-CEPA.


Bližšie informácie:
Lucia Lackovičová, koordinátorka siete CEE Bankwatch pre Slovensko, Karpatská 11, 811 05 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5244 2104, mobil: +421915412988
Ján Topercer, odborný pracovník Botanickej záhrady UK, Blatnica, tel.: 0907 466 314, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


 /expertiza.pdf expertiza.pdf [J. Topercer, M. Jasík, D. Dítě, D. Bernátová, J. Ridzoň: Významnosť vplyvov navrhovanej diaľnice D1 Turany - Hubová na druhy, biotopy, územia sústavy NATURA 2000 a krajinu. November 2009.]


Poznámky pre redaktorov:

Priatelia Zeme-CEPA vydali v máji 2009 o liste Európskej komisii tlačovú správu: Diaľnica porušuje slovenskú aj európsku legislatívu, EIB a EBRD by ju nemali financovať

D1 Turany-Hubová:

1995-2002 prebehlo posúdenie vplyvov na životné prostredie rôznych variantov úseku diaľnice „D1 Turany – Hubová” podľa zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

12.11.2002 vydalo Ministerstvo životného prostredia SR záverečné stanovisko z posudzovania vplyvov na životné prostredie k stavbe, ktoré odporučilo tunelový variant Korbeľka

18.1.2008 bolo na povrchový variant vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby Diaľnica D1 Turany rozhodnutím Mesta Ružomberok

03.03.2009 vydané stavebné povolenie Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácii


Európska investičná banka je v celkovom objeme ročných investícií najväčšou verejnou finančnou inštitúciou na svete. Doposiaľ neprijala záväzné environmentálne a sociálne štandardy, ktoré by regulovali jej investičnú činnosť, a preto sa stáva terčom kritiky organizácií občianskej spoločnosti, ktoré jej vyčítajú investície do kontroverzných projektov v rámci EÚ i mimo nej.


Priatelia Zeme-CEPA sú občianske združenie, ktorého poslaním je chrániť prírodu a krajinu, presadzovať sociálnu a ekonomickú spravodlivosť, podporovať vyvážený rozvoj regiónov a posilňovať účasť občanov na rozhodovaní o veciach verejného záujmu.

BirdLife Slovensko je mimovládna nezisková organizácia, ktorej hlavným poslaním je ochrana a výskum prírody, najmä voľne žijúceho vtáctva a jeho biotopov. Zastupujú Slovensko v medzinárodnej organizácií BirdLife International, Euring, Association of Europaen Rarities Comittees.

Search