07.12.2022

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Štúdie : Analýza potenciálu biomasy v katastrálnom území Poniky na udržateľné energetické využívanie

Názov:      Analýza potenciálu biomasy v katastrálnom území Poniky na udržateľné energetické využívanie
Kategória:      Štúdie
BookID:      -
Autor:      Mgr. Ľudmila Černecká , Mgr. Ján Černecký , Mgr. Dobromil Galvánek, PhD. , Ing. Pavol Polák , Dušan Kerestúr
ISBN-10(13):      -
Publisher:      Priatelia Zeme-CEPA
Rok vydania:      2014
Edition:      1
Počet strán:      80
Jazyk:      Slovenský
Price:      0.00
Rating:      0 
Obrázok:      cover
Na stiahnutie:      stiahnuť ebook1.pdf
Description:     

Katastrálne územie Poniky sa vyznačuje mimoriadne pestrými prírodnými podmienkami, ktoré sa odrážajú aj v pestrosti biotopov na lesnej a poľnohospodárskej pôde. Štúdia sa zameriava na možnosti energetického využívania dreva z lesov, z takzvaných bielych plôch aj z poľnohospodársky využívaných plôch (najmä lúk). Obsahuje informácie o výskyte a stave lesných aj nelesných biotopov k.ú. Poniky, súčasnom stave využívania lesov aj nelesných pozemkov, odhad množstva lesnej aj nelesnej biomasy a návrhy odporúčaní a regulatívov pre jej udržateľné využívanie. Autori brali do úvahy fakt, že do katastra zasahujú aj dve veľkoplošné chránené územia (CHKO Poľana a CHVÚ Poľana) a jedno maloplošné chránené územie (NPR Ponická dúbrava). Zamerali sa preto aj na návrh limitov a obmedzení pre využívanie biomasy s cieľom predísť nadmernému využívaniu územia alebo poškodzovaniu jeho prírodných hodnôt.


Reviews


Search