21.02.2019

Energoportál

EUfondy

Podporte-nas

Facebook CEPA

Nový projekt Priateľov Zeme-CEPA na podporu obratu regiónov od energetickej závislosti k sebestačnosti

Priatelia Zeme-CEPA spúšťajú od marca 2019 nový rozsiahly dvojročný projekt, ktorý priamo nadväzuje na doterajšie snahy organizácie vytvoriť podmienky pre vznik udržateľnej energetickej politiky na úrovni vidieckych regiónov.

 

Názov a sídlo prijímateľa: Priatelia Zeme-CEPA, Námestie Pod krížom 65, 976 33 Poniky – Ponická Huta

Názov projektu: Od energetickej závislosti k sebestačnosti: tvorba udržateľnej energetickej politiky vo vidieckych regiónoch

Miesto realizácie projektu: okres Kežmarok, okres Rimavská Sobota a okres Rožňava

Tento projekt získal finančnú podporu z EÚ prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.  

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 351 914,05 EUR

Stručný opis projektu: V súčasnosti regionálna energetická politika na Slovensku prakticky neexistuje. Účelom projektu je preto vytvoriť lepšie podmienky v troch okresoch pre obrat verejnej správy v oblasti energetiky od živelnosti k cieľavedomému rozvoju.

Projekt má 2 čiastkové ciele:

  1. Komplexný súbor opatrení na zavedenie modernej energetickej politiky v regiónoch tvorený odborníkmi v súčinnosti s hlavnými aktérmi vo všetkých troch cieľových okresoch a otestovanie navrhovaných opatrení v praxi.
  2. Posilnené regionálne partnerstvá podporujúce energetické plánovanie v troch okresoch a odborná platforma širšie presadzujúca udržateľnú regionálnu energetickú politiku.

Projekt sa bude realizovať na troch úrovniach:

  • Analýzy príčin absencie lokálnej/regionálnej energetickej politiky
  • Hodnotenie kontextu z pohľadu rodiacej sa regionálnej energetickej politiky
  • Komplexný súbor opatrení na zavedenie modernej energetickej politiky na úrovni troch okresov.

Súčasťou projektu sú informačné aktivity previazané na proces budovania aktívnych regionálnych partnerstiev. Nová platforma odborníkov bude presadzovať návrhy na podporu rozvoja udržateľnej regionálnej energetickej politiky nad rámec okresov.

Projekt bude realizovať občianske združenie Priatelia Zeme-CEPA spolu s kľúčovými neformálnymi partnermi - združeniami samospráv a centrami udržateľnej energetiky, ktoré už vznikli vo všetkých troch okresoch. Odborné činnosti sú naplánované na 24 mesiacov, riadenie projektu bude trvať 27 mesiacov.

Projekt reaguje na existujúce problémy s vážnymi ekonomickými aj sociálnymi dôsledkami najmä v zaostávajúcich regiónoch: živelný prístup k energetike, absenciu energetického plánovania, nedostatok informácií a chápania významu energetiky pre miestny rozvoj, nízky stupeň energetickej gramotnosti a takmer žiadny spoločenský dopyt po vzniku modernej regionálnej energetickej politiky.

Výstupmi projektu bude 13 nových koncepčných, analytických a metodických materiálov, 4 konkrétne návrhy opatrní zameraných na zefektívnenie verejnej správy, 1 nová odborná platforma na zvyšovanie kvality verejnej správy, vznik multisektorových partnerstiev v okresoch Kežmarok, Rožňava a Rimavská Sobota, 4 analýzy existujúcich legislatívnych a metodických postupov, 11 hodnotení, analýz a štúdií a 29 zrealizovaných informačných aktivít.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

 

logo OP EVS farba svk logo EU ESF farba svk

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk

 

Search