21.06.2024

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Štruktúra

Zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Rozhoduje o zlúčení alebo o dobrovoľnom rozpustení združenia, celkovej orientácii združenia, zmene stanov združenia, v prípade potreby o vnútorných organizačných predpisoch združenia, prioritách v nadchádzajúcom roku a o prijatí správ o činnosti a hospodárení združenia. Zhromaždenie volí a odvoláva členov správnej rady združenia a menuje členov rady patrónov.

Správna rada volí spomedzi členov správnej rady predsedu správnej rady, volí a odvoláva výkonného riaditeľa, rozhoduje o hlavných programoch združenia, na návrh výkonného riaditeľa schvaľuje rozpočet pre hlavné programy, môže rozhodnúť o zriadení poradného výboru, navrhuje zhromaždeniu členov rady patrónov, prerokúva priebežné správy o činnosti, rozhoduje o zvolaní zhromaždenia a potvrdzuje rozhodnutia výkonného riaditeľa o prijatí a vylúčení riadnych členov združenia. Má najmenej troch členov, ktorých volí a odvoláva zhromaždenie. Členom správnej rady môže byť iba člen združenia.

Výkonný riaditeľ je štatutárnym orgánom združenia, ktorý je oprávnený konať v mene združenia vo všetkých veciach. Rozhoduje o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou združenia, pripravuje ročnú správu o činnosti združenia a rozhoduje o otázkach, ktoré s činnosťou združenia súvisia a ktoré nepatria do pôsobnosti zhromaždenia ani správnej rady, najmä rozhoduje v pracovnoprávnych, občianskoprávnych, obchodnoprávnych a administratívnoprávnych vzťahoch organizácie. Menuje a odvoláva ho správna rada. Výkonným riaditeľom sa môže stať iba riadny člen združenia.

Rada patrónov má najmenej 3 členov z radov uznávaných osobností, ktoré nemusia byť členmi združenia. Členstvo v rade patrónov je dobrovoľné, nehonorované. Rada patrónov poskytuje nezávislú spätnú väzbu správnej rade, výkonnému riaditeľovi, personálu a združeniu ako celku, čo sa týka celkového zamerania združenia, jeho pôsobenia v spoločnosti, programových priorít a metód práce. Členov rady patrónov menuje a odvoláva zhromaždenie na návrh správnej rady.

 

Search