29.09.2022

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Podporte hromadnú pripomienku Slovenskej siete proti chudobe k aktualizovanému Národnému programu reforiem!

Pripomienkové konanie je skrátené a končí v pondelok 28. mája 2012 pred polnocou. Dovtedy je potrebné zozbierať podporu 500 osôb. Prosíme, pomôžte získavať podporovateľov pripomienky vo vlastnej organizácii, medzi známymi a priateľmi.


Plné znenie hromadnej pripomienky Slovenskej siete proti chudobe k aktualizovanému Národnému programu reforiem a jednoduchý formulár na jej podporu cez Internet nájdete tu: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=655035


Národný program reforiem (NPR) je dôležitý dokument, ktorý má okrem iného stanoviť postup pri dosahovaní cieľa znižovať chudobu a tak plniť záväzok Slovenskej republiky znížiť do roku 2020 počet chudobných o 170 000.

Podľa nás tento dokument nedostatočne zohľadňuje fakt, že účinné stratégie znižovania chudoby musia byť komplexné a okrem zamestnanosti musia riešiť aj dostatočný príjem pre tých, čo nemôžu pracovať, dostupnosť služieb rôzneho druhu, vrátane bývania, verejnej dopravy, vyrovnávacích programov pre najviac znevýhodnených a taktiež podporu občianskej a politickej participácie tých, ktorých núdza vyčleňuje na okraj spoločnosti. Obsah NRP bude mať pravdepodobne veľký vplyv aj na nastavenie fondov EÚ od roku 2014 - o to dôležitejšie je, aby boli záväzky v oblasti boja proti chudobe v tomto dokumente posilnené.

Hromadnú pripomienku k NPR sme pripravili preto, že:

  • sa nenaplnil záväzok dať do súladu obsah NPR 2012 s Programovým vyhlásením novej vlády. Nenaplnenie tohto záväzku sa týka takých dôležitých oblastí, ako je dôležitých oblastiach ako je podpora dostupnosti bývania, otázka prehodnotenia životného minima ako spoločensky uznanej veličiny sociálneho systému a merania kvality života, či podpora komplexných programov pre sociálne vylúčené spoločenstvá
  • navrhované opatrenia v oblasti sociálnych dávok, či regionálneho vzdelávania, ktoré sú sčasti mechanicky prevzaté z NPR 2011, nie sú dostatočné pre plnenie záväzku znižovať chudobu na Slovensku a vyrovnávanie podmienky vzdelávania detí pochádzajúcich zo znevýhodneného prostredia
  • niektoré zmeny, ktoré dokument po aktualizácii obsahuje, len zoslabujú záväzok znižovať chudobu


Ďakujeme všetkým za podporu hromadnej pripomienky a za pomoc pri mobilizácii jej podporovateľov, 

Magdaléna Grambličková, Zuzana Kusá a Slávka Mačáková
Slovenská sieť proti chudobe

 

Search