29.09.2022

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Európska sieť proti chudobe vyzýva na vytvorenie Európskeho paktu sociálneho investovania

23. Valné zhromaždenie EAPN (Európska sieť proti chudobe), ktoré sa konalo v dňoch 7. – 9. 6. 2012 v Nórsku, vydalo jasné posolstvo pre EÚ inštitúcie a vlády členských štátov. Konštatuje, že "šetrenie" nefunguje a ľudia len väčšmi upadajú do chudoby, čo spôsobuje, že "chudobní" platia za krízu, ktorú nespôsobili. Delegáti ocenili niektoré nedávne pozitívne zmeny v rétorike, pokiaľ ide o sociálne reakcie na krízu, ale je jasné, že sama zmena v slovníku nebude stačiť, ale musí byť podporená Európskym paktom sociálneho investovania.

 EAPN sa domnieva, že súčasťou takéhoto Európskeho sociálneho investičného paktu by mali byť tieto prvky:

  1. Investície do tvorby kvalitných pracovných miest, dostupnosti služieb a do systémov sociálnej ochrany na vysokej úrovni, vrátane programov dostačujúceho minimálneho príjmu.
  2. Podporenie úlohy štátu pri poskytovaní verejných služieb a zabezpečovaní sociálnej inklúzie a súdržnosti.
  3. Usilovanie sa o daňovú spravodlivosť – uprednostnenie progresívnej dane z príjmu, dane z majetku, dane z finančných transakcií a boj proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa platbe daní zastavením prevádzky daňových rajov.
  4. Záchrana eura a posilnenie európskej hospodárskej stability.
  5. Meranie pokroku v sociálnej oblasti, a nielen rastu ekonomickej výkonnosti.

Delegáti Valného zhromaždenia tiež vyjadrili solidaritu s obyvateľmi Grécka, ktorí sa cítia prehliadaní európskymi lídrami, pretože nimi presadzované programy pre Grécko neberú ohľad na ich bezprostredné a dlhodobé sociálne dôsledky. "Takýto prístup mal katastrofálne dôsledky, ktoré predpovedali mnohí, vrátane EAPN" povedal Sergio Aires, nový prezident EAPN. "Kým sa odstraňovanie chudoby a nerovnosti a   európsky sociálny model nestanú skutočnou prioritou európskej politiky, budeme pokračovať na ceste k dezintegrácii." dodal.

Valné zhromaždenie zvolilo nového prezidenta a predsedníctvo EAPN:

Nový prezident: Sergio Aires EAPN Portugalsko. Sergio Aires je profesiou sociológ, v EAPN je aktívnym členom od roku 1994 a v súčasnosti je riaditeľom Lisabon Observatory on Poverty and Social Exclusion ( Lisabonského centra pre monitoring chudoby a sociálneho vylúčenia).

Podpredsedovia:
Letizia Cesarini Sforza: EAPN Taliansko, Peter Kelly: EAPN Veľká Británia, Olivier Marguery: EAPN Francúzsko a Kart Mere: EAPN Estónsko.


Poznámka: 23. Valné zhromaždenie EAPN sa konalo v Nórsku od 7-9 júna 2012. Zúčastnili sa ho delegácie z 29 krajín a 9 európskych organizácií. Slovenskú delegáciu tvorili štyri členky výboru Slovenskej siete proti chudobe, ktorá je národnou členskou organizáciou Európskej siete proti chudobe: Anna Galovičová, Slavomíra Mareková, Mária Tomášová-Hricová a Zuzana Kusá, ktorá je predsedníčkou Slovenskej siete proti chudobe.

 

Kontakt pre ďalšie informácie: Anna Galovičová (Trenčín, 0905 602 993), Zuzana Kusá (Bratislava, 0918 800 039),  Slavomíra Mareková (Košice, 0905 597 254).

 

 

Search