04.10.2022

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

V Dome Európy ocenili občianske nápady pre lepšie využitie fondov EÚ

V stredu v Bratislave vyvrcholila súťaž organizovaná Priateľmi Zeme-CEPA „Lepšie nápady pre fondy EÚ“ [1] podujatím nazvaným „Ako priblížiť fondy EÚ ľuďom“. Na podujatie pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku boli pozvaní zástupcovia štátu, samospráv, občianskej spoločnosti, ako aj aktívni občania, ktorí sa súťaže zúčastnili.


Na podujatí boli ocenené tri víťazné nápady občanov na využívanie fondov EÚ. Do súťaže sa prihlásilo 119 nápadov z celého Slovenska a súťažilo sa v štyroch oblasti: udržateľná energetika, udržateľná doprava, udržateľná spotreba a odpadové hospodárstvo a miestny rozvoj. Medzi súťažnými nápadmi dominovali nápady založené na spolupráci komunít a využívaní miestnych zdrojov a verejných priestorov pre potreby miestnych občanov. To svedčí o tom, že aktívni obyvatelia regiónov a miestne zdroje predstavujú reálny potenciál pre rozvoj regiónov, ktorý by sa mal tešiť oveľa väčšej podpore štátu.

Na podujatí pozvaní hostia diskutovali o možnosti priblížiť fondy EÚ malým lokálnym iniciatívam občanov, či miestnych komunít. „Súťaž ukázala, že existuje veľký potenciál malých projektov ťahaných miestnymi aktívnymi občanmi. Spolupráca občanov a verejného sektora je však stále skôr akademická. V období po roku 2013, o ktorého podobe sa diskutuje a rozhoduje práve teraz, budeme mať možnosť vytvoriť reálny priestor pre financovanie malých projektov s rozpočtom do 30 tisíc EUR napríklad cez tzv. globálne granty [2]. Zatiaľ však nie je jasné, či Slovensko popri veľkých projektoch realizovaných verejným sektorom umožní financovanie malých projektov postavených na podpore verejnosti priamo v regiónoch,“ uviedol národný koordinátor Priateľov Zeme-CEPA pre fondy EÚ Miroslav Mojžiš.

Napriek pozvaniu všetkých rezortov a samospráv, ako aj iných inštitúcií verejného sektora sa podujatie až na niekoľko výnimiek netešilo takmer žiadnemu záujmu ich predstaviteľov. Témy, o ktorých sa diskutovalo, sú pritom pre efektívne, kvalitné a demokratické čerpanie fondov EÚ na Slovensku veľmi dôležité. Hovorilo sa napríklad o otvorenosti prípravy nových fondov na roky 2014 - 2020, o účasti verejnosti na príprave a realizácii projektov financovaných z fondov EÚ, o vzťahu samospráv a občanov, ale aj o aktívnom občianstve. Na podujatie prišli prezentovať a diskutovať aktívni občania, ale okrem mimovládnych organizácií, zástupcu Ministerstva dopravy a jedného či dvoch úradníkov však nenašli partnera. To potvrdzuje, že verejnosť nie je vnímaná štátom ako dôležitá skupina, ktorá by mala byť zapojená do rozhodovania.

„Práve organizovaní aktívni občania však môžu byť nositeľmi výborných iniciatív, ktoré pomôžu rozviť obce alebo región, podporiť tvorbu miestnej práce a podnikania, zvýšiť sebestačnosť a znížiť negatívne vplyvy na životné prostredie a klímu. Víťazné nápady to dokazujú práve tým, že stavajú na aktivite miestnych ľudí a na udržateľnom využívaní miestnych zdrojov pre miestne potreby. Budeme sa ďalej snažiť podporovať aktívne občianstvo, aby sa občania stali hybnou silou v obciach a regiónoch, schopnou priamo riadiť miestny rozvoj,“ hovorí Mojžiš.

 

Bližšie informácie: Miroslav Mojžiš, Priatelia Zeme-CEPA, Národný koordinátor pre fondy EÚ, tel.: 0904 591 107, http://bankwatch.org/sutaz. Súťaž na Slovensku bola jednou z 8 národných súťaží v nových členských štátoch EÚ, okrem iného aj v Čechách, Poľsku, či Maďarsku.

[2] Globálne či blokové granty sú schémou, kde sa časť peňazí v rámci určitého programu zverí do správy sprostredkovateľov, ako sú napríklad nadácie v prípade Nórskeho a Švajčiarskeho finančného mechanizmu. Tieto potom vyhlasujú výzvy na menšie projekty, ktoré by napríklad ministerstvá nezvládalo administrovať rovnako efektívne a rozdeľujú financie s nižšou administratívnou a technickou záťažou.


Iniciatíva financovaná s podporou Európskej Komisie, European Climate Foundation a Stefan Batory Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory.

 

 

 

Search