19.05.2024

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Energeticky úsporná vodárenská infraštruktúra pre malé obce

V malých obciach v okrese Rimavská Sobota sa pripravujú pilotné zámery extenzívnych systémov čistenia odpadových vôd s minimálnymi energetickými nárokmi v porovnaní s klasickými aktivačnými čistiarňami odpadových vôd.

Pilotné zámery sú okrem minimálnej energetickej náročnosti a jednoduchej údržby (a tým aj veľmi nízkych prevádzkových nákladov) zaujímavé aj tým, že značnú časť investičných nákladov tvoria terénne a jednoduché práce, ktoré môžu poskytnúť prácu miestnym dlhodobo nezamestnaným osobám s nízkou kvalifikáciou. Preto by ich realizáciu mohli zabezpečiť obecné podniky. Navyše, výraznú položku investičných nákladov tvorí filtračný materiál (štrk), ktorý je možné zabezpečiť zo štrkoviska neďaleko lokalít budúcich prírodných čistiarní odpadových vôd. Pritom výsledný čistiaci efekt je porovnateľný alebo lepší v porovnaní s klasickými technológiami.

Navrhované riešenie predstavuje prielom v doterajšom spôsobe výstavby základnej technickej komunálnej infraštruktúry. Zatiaľ čo doteraz značné dotácie na krytie ich investičných nákladov z regiónov okamžite unikli v podobe platieb externým dodávateľom prác a zariadení a v regióne po nich ostali zložité technológie prevádzkované externými spoločnosťami (ktoré počas celej svojej životnosti odsávali z domácností a ďalších klientov novej infraštruktúry zdroje von z regiónu), v tomto prípade ostane značný podiel investičných nákladov v regióne (vďaka platom manuálnym pracovníkom a nákupu lokálnych surovín) a prevádzku infraštruktúry si bude môcť zabezpečiť obec vo vlastnej réžii (to znamená, že aj platby za používanie infraštruktúry ostanú doma).

Nezisková organizácia Centrum rozvoja Gemera a Malohontu, ktorá pomáha štyrom vytipovaným obciam v okrese Rimavská Sobota (Radnovce, Rakytník, Cakov a Hostice) s prípravou pilotných projektov, si dala vypracovať predprojektovú analýzu. Analýza zatiaľ neprešla odbornou oponentúrou (je však k dispozícii na stiahnutie).

Cieľom analýzy je predstaviť problematiku prírodných systémov čistenia odpadových vôd v aktuálnom kontexte, objektívne posúdiť ich použiteľnosť v menších sídlach a vidieckych aglomeráciách s nedostatočne rozvinutou technickou infraštruktúrou a navrhnúť podmienky ich správneho návrhu, výstavby a prevádzky. Pilotné zámery sú navrhnuté tak, aby umožnili maximálne zapojiť nízkokvalifikovaných nezamestnaných v lokalitách s dlhodobo nadpriemernou mierou nezamestnanosti formou obecných podnikov, a to nielen do výstavby tejto infraštruktúry, ale aj do jej prevádzky po dokončení. Kolektív autorov vychádzal z praktických – pozitívnych aj negatívnych – skúseností z okolitých krajín a z výsledkov moderného vedecko-technického výskumu.

Zámery sú súčasťou vládou schváleného akčného plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota. Vzhľadom na ich pilotný charakter si ich realizácia vyžiada nielen vytvorenie osobitného postupu a schémy financovania, ale aj monitoringu a hodnotenia účinnosti, a to tak z technického ako aj ekonomického pohľadu. Tak budú môcť byť získané skúsenosti využiteľné aj v iných lokalitách s podobnými podmienkami.

Analýza je rozdelená na dve časti – prvá sa sústreďuje na prírodné systémy čistenia OV a koreňové ČOV, druhá predstavuje pilotné riešenia v štyroch vybraných lokalitách v okrese Rimavská Sobota.


Na stiahnutie:
Analýza podmienok správneho návrhu a aplikácie extenzívnych systémov čistenia odpadových vôd vo vybraných obciach okresu Rimavská Sobota

 

Search