25.02.2021

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Energetická gramotnosť mladých

Priatelia Zeme-CEPA ukončili projekt s názvom "Energetická gramotnosť mladých - školenia pedagógov a osvetárov v okrese Rimavská Sobota", ktorý realizovali s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. Prinášame  stručnú informácia o realizácii projektu.

Cieľom projektu bolo prispieť k rozšíreniu výchovno-vzdelávacích priorít regionálnych škôl a vzdelávacích inštitúcií v okrese Rimavská Sobota o zvyšovanie energetickej gramotnosti, povedomia a informovanosti populácie. Účelom projektu bolo zlepšiť podmienky v tomto okrese na cieľavedomé zvyšovanie úrovne energetického povedomia s dôrazom na deti a mládež.

Na základe prieskumu a vyhodnotenia miery a kvality vzdelávania a informovania o otázkach súvisiacich s energetikou a zmenou klímy v regionálnom vzdelávacom systéme (boli predmetom iného projektu) sme pripravili obsah školení pedagógov a profesionálov v oblasti vzdelávania v rozsahu 3 – 4 hodín. Školenie sa skladalo z piatich tematických blokov:

  • Klíma: čo o nej vieme a z akých zdrojov
  • Dohry: čo o možných dôsledkoch zmeny klímy populácia všeobecne nevie
  • Širšie vzťahy: korelácia medzi zmenou klímy a populačným rastom, potravinovou bezpečnosťou a dostupnosťou palív a energie v rámci modernej civilizácie
  • Rast: zhubná povaha exponenciálneho rastu materiálovej (a energetickej) spotreby v priestore s obmedzenými prírodnými zdrojmi
  • Čo z toho vyplýva pre školy: čo a ako učiť, čo by mal vedieť priemerný absolvent regionálneho školstva

Po oslovení a konzultáciách s predstaviteľmi škôl v okrese Rimavská Sobota sme zorganizovali tri školenia:

  • 3. 10. 2019 na Evanjelickej ZŠ Zlatice Oravcovej na Daxnerovej 10/42 v Rimavskej Sobote (spolu 18 účastníkov)
  • 8.10.2019 na Gymnáziu I. Krasku na P. Hostického 3 v Rimavskej Sobote (spolu 20 účastníkov)
  • 9. 10. 2019 na Gymnáziu Mateja Hrebendu na Hlavnej 431 v Hnúšti (spolu 20 účastníkov)

Program školení bol pripravený tak, aby mohol byť v budúcnosti využitý aj pre osvetovo-vzdelávacie organizácie v iných regiónoch, ktoré uznávajú urgentnosť zvyšovania energetickej gramotnosti a informovanosti mladých ľudí.

Účastníci školení dostali bezplatne k dispozícii kvalitné učebné listy a ďalšie materiály prakticky využiteľné vo vzdelávacom procese vrátane nedávno vydanej slovenskej verzie publikácie bývalého sekretára Rímskeho klubu Graeme Maxtona Zmena alebo kolaps, ktorá tematicky priamo súvisí s obsahom školenia. Školenia boli obohatené o ukážku demonštračnej techniky – moderného prenosného vákuového solárneho variča, ktorý umožňuje tepelnú prípravu jedla bez akejkoľvek spotreby elektrickej energie alebo konvenčných palív (plynu, dreva, uhlia atď.). Táto technika umožňuje zároveň obohatiť vyučovací proces v rámci viacerých predmetov o ukážku princípu využitia fyzikálnych a chemických vlastností materiálov a ich tvarov na redukciu uhlíkových emisií v každodennom živote.

Školenia sa stretli s dobrým ohlasom a záujmom mnohých pedagógov o prezentované témy. Predstavitelia zúčastnených základných aj stredných škôl vyjadrili záujem o pokračovanie spolupráce s Priateľmi Zeme-CEPA pri uplatňovaní inovácií vo vzdelávacom procese.

Prvým konkrétnym krokom v tomto smere bolo predstavenie témy zmeny klímy v širšom kontexte a z hľadiska bežného života detí a mladých ľudí v rámci Týždňa vedy 29.11.2019 na osemročnom Gymnáziu Mateja Hrebendu v Hnúšti. V dvoch blokoch (najprv pre žiakov 5. – 8. ročníka a potom pre žiakov 9. – 12. ročníka) sme ponúkli „ochutnávku“ tejto vážnej témy tak, ako sa o nej bežne neučia. Prítomným učiteľom sme zároveň načrtli nový uhol pohľadu na túto tému a praktickú ukážku toho, o čom sme im prednášali a diskutovali v rámci troch školení. Túto aktivitu sme zrealizovali nad rámec projektu na žiadosť školy.

Projekt vytvoril dobré predpoklady pre následné aktivity v okrese Rimavská Sobota s cieľom zvrátiť nepriaznivú úroveň povedomia mladej generácie o vážnosti problému zmeny klímy a aktívne zapojiť školy do konkrétnej výuky zručností, vedomostí a praktických životných návykov primeraných rozsahu problému.

Začiatok aktívnej spolupráce s regionálnymi školami v tejto oblasti je tiež nevyhnutným predpokladom pre etablovanie úplne novej verejnej politiky zameranej na rozvoj energetickej sebestačnosti, ktorá v okrese Rimavská Sobota postupne vzniká.

 

Fotogaléria

Skolenie 1 a             Skolenie 1 b

 

 

 

 

 

 

 

 

Školenie pedagógov na Evanjelickej ZŠ Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote

 

Skolenie 2 a       Skolenie 2 b

 

 

 

 

 

 

 

 

Školenie pedagógov na Gymnáziu I. Krasku v Rimavskej Sobote

 

Skolenie 3 a       Skolenie 3 b

 

 

 

 

 

 

 

 

Školenie pedagógov na Gymnáziu Mateja Hrebendu v Hnúšti

 

Projekt sa realizoval s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.
BBSK logo

Search