21.06.2024

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

Občianske organizácie na Slovensku nie sú spokojné s priebehom konzultácií so Svetovou bankou

Minulý týždeň organizovala Svetová banka prvú konzultáciu na tému Stratégia pomoci pre Slovensko (Country Assistance Strategy, CAS). Stretnutie sa uskutočnilo v Bratislave a zúčastnilo sa na ňom vyše 60 zástupcov mimovládnych organizácií (MVO). Viacerí z nich vyjadrili nespokojnosť s doterajším procesom prípravy tohto dôležitého strategického dokumentu.

Výhrady MVO sa týkali veľmi nedostatočnej prípravy konzultačného procesu. Ich zástupcovia kritizovali najmä znemožnenie prístupu k včasným informáciám zo strany banky a kabinetný a netransparentný proces. Juraj Zamkovský, koordinátor Priateľov Zeme na Slovensku, tento stav komentoval slovami: “Pozvánka a základná informácia, ktoré mali byť základom tejto konzultácie, boli distribuované iba niekoľko dní pred samotným stretnutím. Až tam sme sa dozvedeli, že banka plánuje iba dve verejné stretnutia predtým, než vypracuje konečnú verziu CAS začiatkom apríla. Je to neprijateľný prístup, ktorý redukuje účasť verejnosti v prípravnom procese na veľmi obmedzenú možnosť vyjadriť svoj názor. S takouto praxou máme na Slovensku svoje skúsenosti.”

Priatelia Zeme v spolupráci s ďalšími MVO v týchto dňoch finalizujú sériu odporúčaní pre Svetovú banku, ktoré vyjadrujú záujmy občianskej spoločnosti na Slovensku a ktoré by podľa nich mali byť zapracované do CAS. Prvý dokument odovzdali banke na bratislavskom stretnutí. “Tieto odporúčania zahŕňajú širokú škálu problémov a reagujú na kľúčové oblasti, v ktorých banka doteraz zlyhala v rôznych krajinách, vrátane Slovenska,” uviedol Zamkovský. Predmetom druhej konzultácie naplánovanej na marec by mali byť reakcie banky na tieto odporúčania. Jej predstavitelia však už v Bratislave upozornili na fakt, podľa ktorého sú jej zdroje limitované a preto očakávania komplexných odpovedí na jednotlivé podnety MVO by nemali byť príliš ambiciózne. Podľa MVO takéto výroky svedčia o slabom záujme Svetovej banky o konzultácie. Preto je podľa nich namieste otázka, ako mieni banka na Slovensku realizovať svoje deklaratívne ciele.

Celosvetovou prioritou Svetovej banky je totiž oficiálne obmedzovanie chudoby. Samotná interná štúdia banky, ktorá hodnotila jej programy štrukturálnych reforiem a sektorálne pôžičky od júla 1997 do decembra 1998 však musela konštatovať, že banka v praxi neplní svoje ciele. Podľa tejto štúdie “väčšina pôžičiek si nevšíma chudobu, potenciálny ekonomický dopad navrhovaných operácií na chudobných ľudí ani problém kompenzácie negatívnych efektov reforiem.” Štúdia ďalej odporúča banke venovať maximálnu pozornosť chudobe ako ústrednej priorite jej politiky a zároveň jej odporúča skvalitniť konzultácie s MVO o otázkach štukturálnych pôžičiek s cieľom lepšie predchádzať možným negatívnym dopadom reforiem. “Bolo by zaujímavé vedieť, ako sa závery tejto štúdie premietli do reálnej praxe pri príprave CAS na Slovensku,” konštatuje Zamkovský.

Zástupcovia Svetovej banky na stretnutí s MVO prisľúbili, že po dokončení CAS verejnosť bude informovaná o jeho implementácii a uskutočnia sa konzultácie k jednotlivým projektom. Prítomní predstavitelia MVO však konštatovali, že o toto v tejto fáze vôbec nežiadali. MVO, naopak, opakovane žiadali demokratickú účasť na tvorbe CAS a transparentný proces, pretože CAS bude východiskovým dokumentom, od ktorého sa všetky ďalšie projekty Svetovej banky na Slovensku budú odvíjať. Zdá sa však, že takáto požiadavka presahuje rámec politiky Svetovej banky.

Search