30.09.2023

Energoportál

udrzatelne.sk

2-percenta

Podporte-nas

Facebook CEPA

SCHUDNI ALEBO ZHYŇ! POLITIKA WTO A PROGRAM ZÁSADNEJ ZMENY

...Dohody Uruguajského kola GATT a založenie WTO sa podľa oficiálnych deklarácií mali stať prostriedkami rozšírenia priestoru pre tvorbu globálneho bohatstva, prosperity a dobrého života pre všetkých ľudí vo všetkých členských štátoch. V skutočnosti však WTO prispela ku koncentrácii bohatstva v rukách vplyvnej menšiny a k prehĺbeniu chudoby väčšiny svetovej populácie, a to hlavne v krajinách tretieho sveta, ako aj k upevňovaniu neudržateľných modelov výroby a spotreby.


Nastal čas pre zásadnú zmenu. V novembri 1999 sme v Seattle boli svedkami kolapsu Tretej ministerskej konferencie Svetovej obchodnej organizácie (World Trade Organization – WTO), ktorá bola konfrontovaná s bezprecedentnými demonštráciami ľudí a vlád štátov celého sveta. Sme presvedčení, že je nevyhnutné využiť tento moment ako príležitosť na zmenu kurzu a na vytvorenie alternatívneho, humánneho, demokratického, kontrolovateľného a udržateľného systému svetového obchodu, z ktorého by mali úžitok všetci. Súčasťou tohto procesu je aj eliminácia moci a autority z rúk WTO. Dohody Uruguajského kola GATT a založenie WTO sa podľa oficiálnych deklarácií mali stať prostriedkami rozšírenia priestoru pre tvorbu globálneho bohatstva, prosperity a dobrého života pre všetkých ľudí vo všetkých členských štátoch. V skutočnosti však WTO prispela ku koncentrácii bohatstva v rukách vplyvnej menšiny a k prehĺbeniu chudoby väčšiny svetovej populácie, a to hlavne v krajinách tretieho sveta, ako aj k upevňovaniu neudržateľných modelov výroby a spotreby. WTO a dohody dosiahnuté v rámci Uruguajského kola GATT slúžili predovšetkým ako páky nadnárodných korporácií na ovládnutie otvorených trhov na úkor národných a miestnych ekonomík, zamestnancov, farmárov, domorodého obyvateľstva, žien a ostatných sociálne slabších vrstiev, a na úkor ich zdravia, bezpečnosti, kvality životného prostredia a práv zvierat. Celý systém WTO, jeho pravidlá a postupy sú navyše nedemokratické, netransparentné a nekontrolovateľné a slúžili na marginalizáciu väčšiny obyvateľov sveta. To všetko sa deje v kontexte narastajúcej globálnej nestability, kolapsu národných ekonomík, prehlbujúcej sa nerovnosti v rámci jednotlivých krajín i medzi štátmi navzájom, a rastúcej environmentálnej a sociálnej degradácie. Je to dôsledok akcelerácie procesu ekonomickej globalizácie pod taktovkou korporácií. Štáty kontrolujúce rozhodovacie procesy WTO, hlavne USA, EÚ, Japonsko a Kanada, spolu s nadnárodnými korporáciami, ktoré vďaka systému WTO prosperujú, odmietajú uznať a riešiť tieto problémy. Naďalej sú odhodlaní presadzovať ďalšiu liberalizáciu, aj prostredníctvom expanzie vplyvu WTO a podpory voľného obchodu ako cieľom samým osebe. Voľný obchod je však v skutočnosti všetkým možným, len nie ”voľným”. Nadišiel čas priznať si, že globálny obchodný systém a jeho hlavná výkonná inštitúcia, WTO, sú v kríze. Je potrebné nahradiť tento zastaralý, nespravodlivý a represívny obchodný systém novým, sociálne spravodlivým a udržateľným systémom pre 21. storočie. Musíme chrániť kultúrnu, biologickú, ekonomickú a sociálnu diverzitu, zavádzať progresívne politické prostriedky a systémy na podporu miestnych ekonomík a obchodu, chrániť medzinárodne uznané ekonomické, kultúrne, sociálne a pracovné práva a znovu potvrdiť a rehabilitovať suverenitu národov a štátnych, regionálnych a miestnych demokratických rozhodovacích procesov. Preto potrebujeme nové pravidlá založené na princípoch demokratickej kontroly zdrojov, ekologickej udržateľosti, rovnosti a spravodlivosti, spolupráce a prevencie. Preto od našich vlád žiadame nasledovné: Ukončiť ďalšiu expanziu WTO Opakujeme svoje námietky voči opakovaným pokusom rozbehnúť nové kolo rokovaní alebo rozšíriť WTO o nové oblasti, akými sú investície, súťaž, verejné obstarávanie, biotechnológie a zrýchlená liberalizácia ciel. Chrániť základné sociálne práva a potreby Je nežiaduce a neprijateľné, aby pravidlá WTO obmedzovali sociálne práva a základné potreby. Dohody WTO sa preto nemôžu vzťahovať na oblasti, ktoré majú kľúčový význam z hľadiska potrieb ľudí a planéty, napr. potravinová bezpečnosť, kvalita vôd, základné sociálne služby, zdravotníctvo, bezpečnosť a ochrana zvierat. Neprimeraný zásah obchodných pravidiel do týchto oblastí už vyprovokoval občianske kampane zamerané na geneticky modifikované organizmy, pôvodné pralesy, tovar, na ktorý sa vzťahuje vnútroštátny zákaz či bezohľadný marketing tabakových výrobkov. Obmedziť GATS: chrániť základné sociálne služby Na zdravotníctvo, vzdelávanie a školstvo, energetiku a iné základné služby sa nesmú vzťahovať medzinárodné pravidlá voľného obchodu. Tzv. princíp “progresívnej liberalizácie” v rámci GATS (Všeobecná dohoda o službách v rámci WTO) a dopady zahraničných investícií na sektor služieb už spôsobili závážné problémy. Zrušiť TRIPS: obnoviť štátne systémy ochrany patentov Požadujeme zrušenie TRIPS (osobitné dohody o právach na intelektuálne vlastníctvo v súvislosti s obchodom v rámci WTO). Začlenenie problematiky intelektuálneho vlastníctva do systému obchodných dohôd je neopodstatnené. Dohody TRIPS okrem toho podporujú monopolné postavenie nadnárodných korporácií, obmedzujú prístup k základným liekom a iným tovarom, vedú k súkromnému vlastníctvu poznania a foriem života, ohrozujú biodiverzitu a bránia chudobnejším krajinám, aby zvyšovali svoju sociálnu a ekonomickú úroveň a rozvíjali svoju technologickú kapacitu. Zabrániť patentovaniu života Patentovanie rôznych foriem života musí byť zakázané v rámci všetkých štátov i na medzinárodnej úrovni. Hájiť právo na potraviny ako základné ľudské právo Opatrenia prijaté na podporu a ochranu potravinovej bezpečnosti a suverenity, sebestačné a udržateľné poľnohospodárstvo a humánne poľnohospodárske postupy treba vyňať z pôsobnosti medzinárodných obchodných pravidiel. Treba zakázať dotovanie exportu a iné formy dumpingu poľnohospodárskych produktov, hlavne v krajinách tretieho sveta. Obchodný systém nesmie ohroziť živobytie roľníkov, drobných farmárov, rybárov a pôvodné domorodé národy. Zabrániť liberalizácii investícií TRIMS (Dohody o investičných obchodných opatreniach v rámci WTO) musia byť zrušené. Všetky krajiny, a hlavne krajiny tretieho sveta musia mať právo na možnosť politickej voľby zvyšovať kapacitu vlastných výrobných sektorov, hlavne malých a stredných podnikov. Kritika a revízia TRIMS však nesmie byť zneužitá na rozšírenie pokusov o liberalizáciu investícií v rámci WTO. Presadzovať spravodlivý obchod: zabezpečiť špeciálne a diferencované prístupy Svetový obchodný systém musí priznať, rozširovať a uviesť do činnosti špeciálne a diferencované práva pre krajiny tretieho sveta. Ide o to, aby sa zohľadnila slabá východisková pozícia krajín tretieho sveta v medzinárod-nom obchodnom systéme. Bez uplatnenia špeciálnych a diferencovaných práv nemajú krajiny tretieho sveta žiadnu možnosť prosperovať zo svetového obchodu. Priorizovať dohody o sociálnych právach a o životnom prostredí Aktivity zamerané na uplatnenie multilaterálnych dohôd týkajúcich sa životného prostredia, zdravia, rozvoja, ľudských práv, bezpečnosti, práv pôvodného domorodého obyvateľstva, potravinovej bezpečnosti, práv žien, zamestnancov a zvierat, nesmú byť v rámci WTO spochybňované a oslabované. Demokratizovať rozhodovanie Ľudia musia mať právo na sebaurčenie, na informácie a na rozhodovanie o medzinárodných obchodných záväzkoch. To si okrem iného vyžaduje, aby rozhodovacie procesy počas rokovaní a vynucovanie práv medzinárodnými obchodnými orgánonmi boli demokratické, transparentné a participatívne. WTO funguje netransparentne a spôsobom, ktorý z rozhodovania vylučuje väčšinu členských krajín tretieho sveta a verejnosť. Je ovládaná malým počtom vplyvných vlád, ktoré konajú v záujme elitných korporácií. Otvoriť diskusiu o zmene sporného systému Systém riešenia sporov v rámci WTO je neprijateľný. Presadzuje nelegitímny systém nespravodlivých pravidiel a uskutočňuje sa prostredníctvom nedemokratických postupov. Uzurpuje si tiež rolu tvorcu pravidiel, ktorá má patriť suverénnym vládam a samosprávam. Spravodlivý medzinárodný obchodný systém si vyžiada zmeny aj mimo rámca WTO. Vzhľadom na ohrozovanie a rušenie základných práv zamestnancov, likvidáciu výsledkov ich dlhoročných zápasov, ohrozovanie ich istôt a prudký pokles miezd v dôsledku reštriktívnej politiky vlád, ktorá kopíruje záujmy nadnárodných korporácií, treba celosvetovo posilniť práva zamestnancov. Medzinárodný menový fond (MMF), Svetová banka a regionálne rozvojové banky musia zároveň odpísať všetky dlhy, ktoré im dlhujú chudobné krajiny. Zneužívanie podmienok štrukturálnych reforiem na presadzovanie liberalizácie obchodu v krajinách tretieho sveta a inde je treba ukončiť. Štáty musia prostredníctvom systému OSN a na princípoch demokratickej participácie občianskej verejnosti prijať záväzné dohody, ktoré zabezpečia, že správanie sa korporácií bude sociálne a environmentálne zodpovedné a demokraticky kontrolovateľné. Závery a dôsledky Zasadzujeme sa za udržateľný, spravodlivý a demokra-ticky kontrolovateľný obchodný systém. Ako prvý krok žiadame, aby naše vlády realizovali zmeny požadované v tomto dokumente v záujme nového obchodného systému a zrušenia moci a vplyvu WTO. V prospech týchto požiadaviek sme rozhodnutí mobilizovať ľudí vo svojich krajinách a získavať ich podporu proti nespravodlivej politike WTO. Prostredníctvom medzinárodných kampaní budeme tiež podporovať v tomto úsilí aj občiansku verejnosť v iných krajinách.

Preklad: Helena Zamkovská, máj 2000.

 

Search